is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slotopmerking

Naast de hierboven vermelde resultaten uit de drie deelprojecten kon door het zichtbaar worden van de resultaten van de totale herstructurering besloten worden tot de opheffing van het College van Diensthoofden.

De taken van de Huisvestingscommissie en de Voorbereidingscommissie Nieuwbouw zijn door de Raad van Beheer aan de Directie Facilitair Bedrijf gedelegeerd.

De Werkgroep Vacature- en Formatiebeleid is omgevormd tot een overleggroep tussen Facilitair Bedrijf enerzijds en andere NOS-onderdelen anderzijds.

Conclusie

Medio 1979 moet de herstructurering zó ver gevorderd zijn, dat de organisatorische voorwaarden voor een beter functioneren van de NOS in hoofdzaak vervuld zijn.

Vervolgens zal de nadruk gelegd moeten worden op verbetering van werkmethoden en op de invoering van in het bijzonder financiële informatiesystemen, waardoor de budgetten doelmatiger aangewend kunnen worden. Gewerkt wordt aan de vervulling van de randvoorwaarden, nodig om te komen tot een systeem van kostentoerekening van het Facilitair Bedrijf van de NOS aan de zendgemachtigden.

Daarmee zijn belangrijke stappen gezet in de richting van een verdere doelmatigheidsbevordering bij de NOS.

Met de meeste hoogachting,

Nederlandse Omroep Stichting,

mr. E. C. M. Jurgens, voorzitter

drs. M. Dijkstra, secretaris

Behoort bij nota van toelichting bij het Koninklijk besluit van 9 mei 1979, Stb. 250.

Mij bekend,

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Gardeniers-Berendsen