is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77* Bouw van het Rijksmuseum „Zuiderzeemuseum" te Enkhuizen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 200 000 in 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 500 000 78' Betaling van rente en aflossing van de door de Vincent van Gogh-Stichting opgenomen geldlening ten behoeve van de aankoop van de collectie van ir. V. W. van Gogh 79* Personeel Nederlands Instituut te Rome 80' Materieel Nederlands Instituut te Rome 331 300 ontvangsten terzake 50 000 zodat wordt uitgetrokken 81 Subsidies voor niet aan het Rijk toebehorende musea Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 82 Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechtelijke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden 1 58 900 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 83' Subsidies en overige uitgaven musea Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van B. Monumenten 84* Personeel Rijksdienst voor de Monumentenzorg 11 307 000 85' Materieel Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2 451 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 86" Subsidies en andere uitgaven voor monumentenzorg 98 156 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 20 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 97 000 000 Schadevergoedingen op grond van artikel 1 5, vierde lid, artikel 23, eerste lid, en artikel 25, tweede lid, van de Monumentenwet ®8 Subsidies en overige uitgaven aan verenigingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van de monumentenzorg 89 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de aanleg van brandblusinstallaties in gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben 64 200 1 217 000 Memorie 400 000 100 000 100 000 358 600 813 300 956 200 916 000 281 300 5 442 000

90* Personeel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 91 * Materieel Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 92 Subsidies voor oudheidkundig bodemonderzoek door andere dan rijksinstellingen 93* Verzorging van aan het Rijk behorende of bij het Rijk in gebruik zijnde monumenten 94* Contractuele kosten van onderhoud van de Domtoren te Utrecht C. Archieven 95* Personeel rijksarchieven 96* Materieel rijksarchieven 4 448 000 ontvangsten terzake 200 000 zodat wordt uitgetrokken Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500 000 97* Archiefraad 98* Rijksarchiefschool en archiefexamens 99* Tegemoetkomingen als bedoeld in het tweede lid van de artikelen 27 en 34 van de Archiefwet 1 962 en in artikel 42 van het Archiefbesluit 100 Subsidies archiefwezen D. Overige uitgaven 101 * Verrichte diensten voor rijksmusea e.d. AFDELING III. NATUURBEHOUD, RECREATIE EN MEDIA Onderafdeling I. Algemene leiding 102* Personeel 103* Kosten van onderzoek Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 600 000 104* Commissies Onderafdeling II. Sportzaken 105 Subsidies ten behoeve van organisaties en opleidingen sport 106* Sportieve recreatie 107 Subsidies in investeringen sportaccommodaties Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 15 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 9 000 000 3 282 000 2 288 000 25 600 120 500 66 700 12 654 000 4 248 000 107 700 1 050 000 112 500 1 860 000 2 855 000 935 138 500 13 547 700 12 272 000 1 221 000 54 700 37 027 300 20 536 000 3 241 000 8 790 000