is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

285

Wet van 30 mei 1979, houdende wijziging van de Wet Europese verkiezingen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de procedure voor de vaststelling van de uitslag van de verkiezing in Nederland van leden van het Europese Parlement wordt gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Wet Europese verkiezingen (Stb. 1978, 652) wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 39 worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 39a

Bij de eerste verkiezing van de leden van het Europees Parlement met toepassing van deze wet gelden in afwijking van de artikelen 27 en 28 de in de ar tikelen 39b tot en met 39e vervatte bepalingen.

Artikel 39b

Nadat toepassing is gegeven aan artikel I 37 der Kieswet, wordt de stembus dan wel de stemmachine verzegeld.

Artikel 39c

1. Nadat de in de artikelen L 1 en L 2 der Kieswet genoemde werkzaamheden zijn beëindigd, wordt van de stemming aanstonds proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de leden van het stembureau getekend. 2. Op het proces-verbaal, op de in artikel L 2 der Kieswet bedoelde verzegelde pakken en op de verzegelde stembus of op de verzegelde stemmachine wordt vervolgens het nummer van het stemdistrict aangebracht. 3. Het proces-verbaal wordt met de verzegelde pakken, bedoeld in artikel L 2 der Kieswet door de voorzitter of een door hem aan te wijzen ander lid van het stembureau naar de burgemeester of een door deze aan te wijzen ambtenaar overgebracht.