is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 17 van de Afvalstoffenwet biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur categorieën afvalstoffen die naar aard of herkomst met huishoudelijke afvalstoffen overeenkomen, aan te wijzen en voor de toepassing van hoofdstuk 2 van de Afvalstoffenwet of onderdelen daarvan gelijk te stellen met huishoudelijke afvalstoffen.

Zoals in de memorie van toelichting bij de wet is uiteengezet, is geen definitie in de wet opgenomen van het begrip huishoudelijke afvalstoffen. Bedoeld zijn die afvalstoffen die thans een- a tweemaal per week huis aan huis doe een van overheidswege georganiseerde inzameldienst worden opgehaald en doorgaans worden aangeboden in vuilnisemmers of plastic zakken, aldus de memorie van toelichting (blz. 38).

Grof huisvuil, ook wel aangeduid als groot (huis)vuil, grof (gezins)vuil en grof (gezins)afval, wordt niet onder de huishoudelijke afvalstoffen begrepen en moet, om hoofdstuk 2 van de Afvalstoffenwet of onderdelen daarvan op die categorie van toepassing te doen zijn, daartoe met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld worden. Hierin wordt voorzien door dit besluit.

Grof huisvuil omvat de van particuliere huishoudingen afkomstige afvalstoffen die te groot ofte zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijke afvalstoffen aangeboden te worden aan de inzameldienst. Te denken valt aan afgedankte koelkasten, meubilair, woningtextiel, fietsen, alsook het afval uit tuinen van particulieren.

De gelijkstelling van grof huisvuil met huishoudelijke afvalstoffen in het onderhavige besluit brengt de volgende konsekwenties met zich mee.

Voor wat betreft artikel 2 betekent het dat elke gemeente in de op grond van dat artikel vastte stellen verordening inzake het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen overeenkomstige regels moet opnemen voor grof huisvuil. In de model-afvalstoffenverordening, die wordt uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is overigens met de gelijkstelling van die categorie al rekening gehouden.

De gelijkstelling voor de toepassing van de artikelen 4 tot en met 16 van de Afvalstoffenwet betekent dat het provinciale plan voor huishoudelijke afvalstoffen ook een regeling dient te bevatten met betrekking tot grof huisvuil.

De gelijkstelling geldt niet voor artikel 3. Het opleggen van een wekelijkse inzamelplicht met betrekking tot grof huisvuil lijkt uit een oogpunt van milieuhygiëne voorshands niet noodzakelijk en betekent voor de gemeentelijke inzameldiensten in het algemeen een te zware belasting.

Door de gelijkstelling van grof huisvuil met huishoudelijke afvalstoffen voor de vermelde artikelen wordt bereikt dat de verwijdering van beide categorieën kan worden bekostigd uit de opbrengst van de heffing als bedoeld in artikel 62 van de Afvalstoffenwet (de gemeentelijke afvalstoffenheffing). Uiteraard kunnen de gemeenten kosten van verwijdering van deze categorieën afvalstoffen ook bestrijden uit de opbrengst van de reinigingsrechten (artikel 277 gemeentewet).

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar