is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De directie maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid slechts gebruik, indien het oordeel van de geneeskundig adviseur op grond van de door het bevoegd gezag verstrekte gegevens overeenstemt met het oordeel van de behandelende geneesheer van de betrokkene.»

SS

1. In artikel P 2, eerste lid, wordt voor het woord «geneeskundigen» gelezen «geneeskundige». 2. In artikel P 2, tweede lid, wordt voor de woorden «geneeskundigen het nodig achten» gelezen «geneeskundige het nodig acht». 3. In artikel P 2, derde lid, wordt voor het woord «geneeskundigen» gelezen «geneeskundige».

1. In artikel P 3, eerste lid, wordt voor de woorden «geneeskundigen brengen» gelezen «geneeskundige brengt». 2. Artikel P 3, vierde lid, wordt gelezen als volgt: «4. Wijkt het oordeel van de in het tweede en derde lid bedoelde geneeskundigen af van dat van de geneeskundige die met het eerste onderzoek was belast, dan wordt de laatste in de gelegenheid gesteld zijn standpunt nader te bepalen.»

UU

Artikel P 6 wordt gelezen als volgt: «Artikel P 6. 1. In afwachting van of na de ingevolge artikel P 5, eerste lid, te nemen beslissing, kan de directie de betrokkene: a. in het belang van een behandeling of genezing of tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid gegeven voorschriften in acht doen nemen; b. een genees- of heelkundige behandeling doen ondergaan; c. doen opnemen in een inrichting tot herstel van zijn gezondheid; d. doen scholen, zowel in een inrichting als daarbuiten; indien een daartoe door de directie aangewezen deskundige verklaart zodanige maatregel nodig te achten in het belang van het herstel van zijn gezondheid of in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van hulpmiddelen die gericht zijn op het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid. 3. De betrokkene kan van de directie aanwijzing verlangen van een door hem gekozen deskundige, mits hij zulks kenbaar maakt binnen een door de directie te stellen termijn. Indien het oordeel van deze deskundige afwijkt van het oordeel van de in het eerste lid bedoelde deskundige, wint de directie alvorens te beslissen advies in van een derde deskundige.»

VV

Artikel P 7 wordt gelezen als volgt: «Artikel P 7. Ook zonder dat voor de ambtenaar door hem of door het orgaan een geneeskundig onderzoek is gevraagd, kan de directie al dan niet op verzoek van de ambtenaar of van het orgaan artikel P 6 op de ambtenaar toepassen, indien aannemelijk is dat een in dat artikel genoemde maatregel of verstrekking noodzakelijk is in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid en anders niet zou worden geno-