is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenzij de aanvraag bij de directie is ingekomen meer dan een jaar na het tijdstip van het in werking treden van deze wet, in welk geval het pensioen ingaat met ingang van de dag, liggende een jaar voor de dag, waarop de aanvraag is ingekomen.

Artikel Y 28

De weduwen- en wezenpensioenen toegekend krachtens de Militaire weduwenwet 1922, welke met toepassing van hoofdstuk H tot een hoger bedrag zouden zijn toegekend, worden ambtshalve tot bedoeld bedrag verhoogd te rekenen van 1 januari 1966 dan wel van het latere tijdstip van ingang van die pensioenen.

Artikel Y 29

1. Het pensioen van een weduwe, met toepassing van artikel 39, tweede lid onder a, van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 of van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 dan wel met toepassing van artikel 32, tweede lid onder a, van de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke marinereserve 1923 of van de Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht 1923 toegekend, dat is afgeleid van een pensioen, dat is beperkt tot een bedrag, als ware het berekend naar een diensttijd van 30 jaren, wordt met ingang van 1 januari 1966 dan wel van het latere tijdstip van ingang van dat pensioen ambtshalve nader vastgesteld in dier voege, dat het wordt afgeleid van het pensioen van haar echtgenoot, doch beperkt tot een bedrag, als ware het berekend naar een diensttijd van 40 jaren. 2. Het pensioen van een wees, dat is afgeleid van een weduwenpensioen als bedoeld in het vorige lid wordt met ingang van de in dat lid genoemde datum dan wel van het in dat lid bedoelde tijdstip ambtshalve nader vastgesteld uitgaande van het nader vastgestelde weduwenpensioen.

Artikel Y 30

Indien een invaliditeitspensioen als bedoeld in artikel Y 24 voor de toepassing van dat artikel niet in beschouwing is genomen omdat de gepensioneerde voor 1 januari 1966 is overleden, doch dat invaliditeitspensioen, was de gepensioneerde niet overleden, krachtens genoemd artikel op een hoger bedrag zou zijn vastgesteld, worden het weduwenpensioen en het wezenpensioen, welke van dat invaliditeitspensioen zijn afgeleid, te rekenen van 1 januari 1966 ambtshalve nader vastgesteld door deze af te leiden van bedoeld hoger invaliditeitspensioen.

Artikel Y 31

Artikel 63 van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 of een daarmede overeenkomende bepaling in andere vroegere militaire pensioenwetten blijft van kracht voor de gevallen, waarin dat artikel of die bepaling toepassing vond op 31 december 1965.

Artikel Y 32

1. De beperking, welke op een pensioen is toegepast krachtens artikel 45, 45a of 45b van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 of een daarmede overeenkomende bepaling in andere vroegere militaire pensioenwetten, wordt te rekenen van 1 januari 1966 door Onze Minister dan wel door de directie opgeheven, al naar de beperking door Ons dan wel door de pensioenraad was vastgesteld. 2. Indien een pensioen krachtens een der in het vorige lid bedoelde artikelen was beperkt omdat een pensioen is toegekend krachtens een andere regeling als bedoeld in artikel 45, derde lid, van de Pensioenwet voor de zee-