is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Bij een aantal provincies is het praktijk, bepaalde voornemens met betrekking tot een nieuw begrotingsjaar niet in de primitieve begroting voor dat jaar op te nemen doch deze tegelijk hiermee in de vorm van (een) wijzigingsbesluit(en) ter vaststelling aan te bieden. Daar deze wijzigingen kunnen worden geacht te behoren tot de primitieve begroting dient bij de invulling van kolom 3 het bedrag te worden vermeld inclusief voornoemde besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 20

Voor een belangrijk aantal posten (bij voorbeeld subsidies) zal aan het einde van het dienstjaar nog onvoldoende informatie voorhanden zijn voor een verantwoorde bepaling van de uitgaven en inkomsten van het desbetreffende dienstjaar. Hoewel ernaar gestreefd moet worden dat de financiële gegevens, die in de rekening worden opgenomen zo nauwkeurig mogelijk zijn is daarnaast overwogen, dat een aanmerkelijke vervroeging van het tijdstip waarop de rekening beschikbaar komt aanbeveling verdient. Het gegeven tijdstip is derhalve aan te merken als een compromis tussen deze beide eisen.

Artikel 21

Het saldo van de gewone dienst van enig jaar bevat een belangrijke indicatie over de mate waarin de uitkomsten - in totaal - afwijken van de ramingen. Bij de besluitvorming om te komen tot de vaststelling van de rekening kan dit gegeven een belangrijke rol spelen. Ten einde de besluitvorming inzake de vaststelling van een rekening zo zuiver mogelijk te houden, is bepaald dat het saldo van de gewone dienst over enig jaar wordt overgebracht naar de kapitaaldienst van het daarop volgende dienstjaar. In de begroting van dat jaar kan aan een batig saldo een bestemming worden gegeven c.q. dienen voorzieningen te worden getroffen ter dekking van een nadelig saldo.

Artikel 22

Dit artikel geeft uitvoering aan het bepaalde in artikel 137 van de Provinciewet. 1. Met de bij de provincies toegepaste procedures en de vermoedelijke duur daarvan, die voorafgaan aan het vaststellen van de rekening, is bij de bepaling van de genoemde termijn rekening gehouden. Daarbij is overwogen dat de verantwoording van gedeputeerde staten aan betekenis wint indien vaststelling van de rekening zo spoedig mogelijk na het einde van het dienstjaar plaatsheeft. 2. Ten einde - uit een oogpunt van financieel toezicht-zo snel mogelijk over de benodigde informatie te kunnen beschikken is de termijn van inzending op uiterlijk veertien dagen gesteld. 3. Hoewel een spoedige vaststelling van de rekening de waarde van de daarin opgenomen informatie verhoogt, kan het voorkomen dat in bijzondere omstandigheden de genoemde termijn niet kan worden gerealiseerd. Dit kan zich met name voordoen in de overgangsfase, die zich voordoet bij de invoering van deze voorschriften. Ten einde in dergelijke buitengewone situaties tot een werkbare regeling te komen is dit lid opgenomen.

Artikel 23

De betekenis van de balans is voornamelijk hierin gelegen dat zij, tezamen met de toelichting, op systematische wijze informatie verschaft omtrent de samenstelling van bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het einde van een jaar en omtrent de ontwikkeling daarvan in een reeks van jaren. Het