is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinciale comptabiliteit. Haar werkterrein zal derhalve zowel de advisering over wijziging en/of aanvulling van de formele regels kunnen omvatten als het uitbrengen van adviezen over praktische toepassing van de Provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1979.

In dit verband wordt het doelmatig geacht dat alle elf provincies een ambtelijk vertegenwoordiger in een dergelijke commissie zullen hebben. Daarmede kunnen over de formele- of praktische problemen, die aan het licht kunnen komen bij de uitvoering van de onderhavige voorschriften, op een gecoördineerde en een gestructureerde wijze adviezen worden voorbereid.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 29

Voor een doelmatige behandeling van de ter goedkeuring c.q. ter kennisneming in te zenden besluiten kan het zinvol zijn dat over meer exemplaren van een provinciaal besluit kan worden beschikt.

Afhankelijk van de behoefte kunnen daaromtrent aanwijzingen worden gegeven.

Artikel 31

2. De «Provinciale Comptabiliteitsvoorschriften 1947» zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de provinciale wet. Deze wet is vervangen door de Provinciewet (wet van 25 januari 1962, Stb. 17). Daar genoemde comptabiliteitsvoorschriften niet zijn ingetrokken, moeten ze worden geacht nog van toepassing te zijn. 3. De opgesomde artikelen dienen enerzijds te bewerkstelligen, dat de saldi van een dienstjaar zo correct en volledig mogelijk zijn en anderzijds dat die saldi worden overgebracht/overgeboekt naar het volgende dienstjaar. Voor zover de saldi worden overgeboekt wordt dat in de rekening van het desbetreffende dienstjaar tot uitdrukking gebracht. Daar de «Provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1979» dergelijke overboekingen van vorige dienstjaren onderscheidenlijk naar volgende dienstjaren niet meer kennen, kunnen ten laste of ten gunste van het dienstjaar 1980 geen overboekingen worden verricht naar het dienstjaar 1979. Op grond van het bepaalde in dit lid kunnen voor dit soort overgangsproblemen praktische oplossingen worden geformuleerd, die door alle provincies - ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid - worden toegepast.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H.E. Koning