is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Categorieën

Het andere gezichtspunt waarnaar de provinciale uitgaven en inkomsten worden gerangschikt wordt gevormd door de eerder genoemde categorieën.

Deze categorieën zijn de volgende:

Uitgaven 1.0 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten 2.0 Aankoop van onroerende goederen 2.1 Uitbestede investeringen 2.2 Aankoop van duurzame roerende goederen 2.3 Overige goederen en diensten 3.0 Belastingen Overdrachten 4.0 I nkomensoverdrachten 4.1 Vermogensoverdrachten 5.0 Rente 6.0 Administratieve boekingen 7.0 Kredietverleningen en deelnemingen Inkomsten Heffingen 1.0 Belastingopbrengsten 1.1 Leges en andere rechten Goederen en diensten 2.0 Verkoop van onroerende goederen 2.1 Verkoop van duurzame roerende goederen 2.2 Huren en pachten 2.3 Overige goederen en diensten 3.0 Dividenden en winsten Overdrachten 4.0 I nkomensoverdrachten 4.1 Vermogensoverdrachten 5.0 Rente 6.0 Administratieve boekingen 7.0 Kredietverleningen en deelnemingen

In deze bijlage wordt steeds naar deze uitgaven- en inkomstencategorieën verwezen door de afkortingen U of I te bezigen gevolgd door de desbetreffende code, bij voorbeeld U 1.0 (salarissen en sociale lasten), 11.0 (belastingopbrengsten).

Relatie economische categorieën/kostensoorten

De categorieën zijn in de aanvang geïntroduceerd met het oogmerk macro-economisch relevante gegevens inzake de provinciale huishouding te verkrijgen. Vandaar dat in eerste instantie het streven erop gericht was deze categorieën nagenoeg geheel te laten samenvallen met de economische categorieën, die worden gehanteerd bij de analyse van de transacties tussen de onderscheidene sectoren van de volkshuishouding. Bij.het ontwerpen van een nieuw provinciaal begrotingsmodel is evenwel gaandeweg het inzicht ontstaan, dat door aanpassing van genoemde economische categorieën een verantwoorde aansluiting was te verkrijgen met de groepering van de uitgaven die in bepaalde administratieve technieken wordt aangeduid met kostensoorten. Daardoor ontstond een compromis tussen de groepering van enerzijds de economische categorieën en anderzijds de kostensoorten. Dit is dan ook de reden, dat in de voorschriften beide termen zijn vermeden en daarvoor in de plaats de begrippen uitgaven- en inkomstencategorieen zijn geïntroduceerd.

Toepassingen categorieën

Deze categorieën kunnen worden gehanteerd voor de vermelde analyse. Met behulp daarvan kunnen onder meer prognoses worden samengesteld ter ondersteuning van het beleid van de centrale overheid. Daarnaast kunnen deze categorieën een goed uitgangspunt vormen voor de realisering van een informatiestroom ten behoeve van de provincies inzake meerjarenramingen, interprovinciale vergelijkingen en kostenbewaking.