is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadere indeling van categorieën

Mede met het oog daarop is voor een aantal categorieën een - niet verplichte-onderverdeling in rubrieken gegeven. Indien provincies ten behoeve van de eigen informatie overgaan tot onderverdeling van de categorieën, wordt de gegeven rubricering ten zeerste aanbevolen. Een dergelijke behoefte aan informatie kan zich bij voorbeeld voordoen, indien voor budgetof kostenbewaking een specifiek onderdeel van een uitgavencategorie afzonderlijk zichtbaar moet zijn. De noodzaak daartoe zal zich voornamelijk voordoen bij die categorieën, die gecombineerd met andere categorieën ten laste van de functionele posten worden gebracht, bij voorbeeld de in paragraaf 1.1 te bespreken apparaatskosten.

Derden

Met uitzondering van de administratieve boekingen hebben de uitgavenen inkomstencategorieën betrekking op transacties met derden. Onder derden worden in dit verband verstaan privé-personen, verenigingen, stichtingen, particuliere bedrijven - waaronder begrepen de provinciale takken van dienst, die als provinciale bedrijven zijn aan te merken - en andere overheden, met inbegrip van andere provincies. Tot die provinciale bedrijven worden uitsluitend gerekend:

Takken van dienst zijnde bedrijven

- de elektriciteitsbedrijven van de provincies Friesland en Noord-Holland - het waterleidingbedrijf van de provincie Noord-Holland - de ziekenhuizen van de provincie Noord-Holland.

Overheidsgedeelte

De overige takken van dienst vormen te zamen met de algemene dienst van de onderscheidene provincies de subsector provincies. Deze subsector maakt onderdeel uit van de sector overheid van de volkshuishouding.

Administratieve boekingen

In het geheel van de uitgaven- en inkomstencategorieën nemen de administratieve boekingen een bijzondere plaats in. Deze boekingen binnen het overheidsgedeelte van de provincie betreffen verrekeningen binnen de algemene dienst, tussen deze dienst en takken van dienst, geen bedrijven zijnde, en tussen die takken van dienst onderling. De verrekeningen binnen de algemene dienst hebben voornamelijk betrekking op afschrijvingen, bespaarde rente, reserves en fondsen, en voorraden. De verrekeningen tussen de algemene dienst en genoemde takken van dienst bestaan voornamelijk uit vergoedingen voor geleverde goederen en diensten, aflossing(en), verstrekt kapitaal, rentevergoeding en mutaties in reserves.

Kasposten

Tot de provinciale uitgaven en inkomsten worden niet gerekend de kasposten. Deze hebben in principe betrekking op gelden die tot gelijke bedragen over de provinciale kas lopen en per saldo nihil zijn. Deze posten zijn als neutrale uitgaven en inkomsten aan te merken en blijven derhalve buiten de begroting c.q. rekening. Uiteraard dienen deze uitgaven en inkomsten wel in de administratie te worden verantwoord.

Als kasposten zijn uitsluitend te beschouwen: a. de op salarissen en lonen ingehouden gelden voor anderen, te weten: - loonbelasting - premies A.O.W. en A.W.W. van arbeidscontractanten - ingehouden en ter belegging doorgegeven spaargelden van deelnemers aan premiespaarregelingen - bijdragen in het personeelsfonds - vakbondcontributies en andere voor de provinciale ambtenaren af te dragen bedragen aan derden; b. de voor het Rijk geïnde bedragen, te weten: - leges van paspoorten en andere reisdocumenten - omzetbelasting op geleverde goederen en diensten indien de provincie ter zake belastingplichtig is - rechten ingevolge de Warenwet welke zijn verantwoord buiten de bedrijfsrekening van de provinciale keuringsdienst van Groningen, Friesland en Drenthe;