is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toerekening aan de gewone dienst en de kapitaaldienst

De afschrijvingen en rentekosten worden toegerekend aan de desbetreffende functionele posten van de gewone dienst en voor zover het bouwrente betreft aan de daarvoor in aanmerking komende posten van de kapitaaldienst. Zoals uit het model blijkt worden de apparaatskosten in ieder geval toegerekend aan de paragrafen van de gewone dienst en aan de investeringswerken op de kapitaaldienst. Wat de gewone dienst betreft is voor deze toerekening de eerste post van de onderscheidene paragrafen aangewezen. Daarnaast hebben de provincies de bevoegdheid deze kosten geheel of gedeeltelijk aan de overige op een paragraaf voorkomende posten toe te rekenen. In een aantal gevallen wordt een dergelijke toerekening wenselijk geacht om de kosten van taken integraal tot uitdrukking te brengen tegenover de daarvoor ontvangen vergoedingen en/of bijdragen, zoals bijvoorbeeld de kosten van beheer en onderhoud van de verschillende wegencategorieën op hoofdstuk 3 van de gewone dienst. Bij het samenstellen van het model is rekening gehouden met deze nadere verdeling van de apparaatskosten.

Direct op de gewone dienst te brengen uitgaven Toepassingen verdeeldienst

De tweede paragraaf van de verdeeldienst betreft de direct op de gewone dienst te brengen uitgavencategorieën. Hierop wordt per uitgavencategorie het totaal verzameld van de op de functionele posten van de gewone dienst opgenomen uitgavencategorieën. Met het opnemen van deze uitgavencategorieën op de verdeeldienst wordt beoogd de mogelijkheden te geven om in samenhang met de onder de eerste paragraaf opgenomen uitgavencategorieën een dusdanig administratief systeem te hanteren, dat meer en betere informatie over de begroting kan worden verkregen. Zoals in paragraaf 1.0 is aangegeven kan deze informatiestroom ook dienstbaar zijn voor meerjarenramingen, interprovinciale vergelijkingen en kostenbewaking. Hierbij wordt nog opgemerkt dat post 5.0 bestemd is voor alle rente van kortlopende schulden die direct op de daarvoor ingestelde posten van paragraaf 0 van hoofdstuk 0 van de gewone dienst worden gebracht. Worden echter deze middelen aangewend voor de financiering van kapitaaluitgaven, dan ook worden deze rentekosten in hun geheel op die posten gebracht. Vervolgens worden met behulp van een administratieve boeking de rentekosten, die zijn veroorzaakt door genoemde financiering, gebracht ten laste van paragraaf 1 (subparagraaf 2) van de verdeeldienst en ten gunste van de desbetreffende post van paragraaf 0 van hoofdstuk 0 van de gewone dienst.

Direct op de kapitaaldienst te brengen uitgaven Baten/kapitaalinkomsten

De direct aan de kapitaaldienst toe te rekenen uitgavencategorieën worden eerst opgenomen op de derde paragraaf van de verdeeldienst. Zoals eerder is opgemerkt worden hier niet opgenomen de uitgavencategorieën die betrekking hebben op financiering. Dit betekent dat deze uitgaven uitsluitend op de desbetreffende functionele posten van de kapitaaldienst worden gebracht. Evenzo worden de baten - met uitzondering van de inkomstenposten op de verdeeldienst- en de kapitaalinkomsten rechtstreeks op de desbetreffende functionele posten van de gewone dienst en van de kapitaaldienst geraamd c.q. verantwoord.

Nummering posten van de verdeeldienst

De posten van de verdeeldienst zijn voorzien van een postnummer overeenkomstig de in paragraaf 1.0 voor de desbetreffende uitgavencategorieën vastgestelde codering. Aan de creditzijde zijn posten ingesteld waarop de bedragen gebracht worden van de gewone dienst, de kapitaaldienst en de takken van dienst, geen bedrijven zijnde. Deze posten zijn niet voorzien van een postnummer.

Alle op de verdeeldienst opgenomen lasten en kapitaaluitgaven worden vervolgens op de gewone dienst en de kapitaaldienst gebracht, hetgeen inhoudt dat de verdeeldienst sluit zonder enig saldo, ook na wijziging in de loop van het jaar. Voorts worden rechtstreeks op die diensten de kapitaaluitgaven, verband houdend met financiering, de baten en de kapitaalinkomsten gebracht.