is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0311 9 1311 1 1311 9 03201 0320 9 13201 1320 9 onderhoud Niet tot deze post behoren uitgaven voor - picknickplaatsen (hoofdstuk 6, paragraaf 1) - recreatieve rijwielpaden (hoofdstuk 6, paragraaf 1) overige lasten - werkzaamheden voor derden, voor zover van de post beheer en onderhoud af te splitsen Deze omschrijving geldt eveneens voor de posten 0312 9, 0313 9, 0314 9 en 03159. beheer en onderhoud - rijksuitkering ingevolge artikel 8 van de W.U.W. - aandeel provincie in de rijksuitkering W.U.W. - verkoop van bestekken - verkoop puin, oude materialen - (huur) dienstwoningen - bijdrage van derden voor a. werken voor andere onderhoudsplichtigen b. in-en uitritten c. gladheidsbestrijding Deze omschrijving geldt eveneens voor de posten 1312 1,13131,13141 en 13151. overige baten - concessies - recognities - precariorechten - pachtopbrengsten - werken voor derden' Deze omschrijving geldt eveneens voor de posten 13129,13139,13149en 13159. Paragraaf 2, Boot- en veerdiensten Tot deze paragraaf worden gerekend de uitgaven en de inkomsten van de boot- en veerdiensten van de provincies Zeeland en Zuid-Holland, alsmede de bijdragen aan derden voor boot- en veerdiensten voor zover die derden niet in aanmerking komen voor een vergoeding krachtens de W.U.W. Ten aanzien van de posten wordt nog opgemerkt dat behoort tot: provinciale boot- en veerdiensten - apparaatskosten t.b.v. Verenwet en verenreglement - kapitaallasten - overige exploitatielasten; t.b.v. brandstoffen, verzekeringen, onderhoud, revisie, verkeersleiding, kaartverkoop en administratie overige lasten - schadevergoedingen provinciale boot- en veerdiensten - rijksbijdrage - vervoeropbrengsten overige baten - schadevergoedingen - pacht buffetten

' Voor zover van de post beheer en onderhoud af te splitsen