is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk 5, Milieubeheer

A. Inleiding

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de paragrafen Algemeen, Kwalitatief beheer grondwater en bodem. Kwalitatief beheer oppervlaktewater. Bestrijding luchtverontreiniging, Bestrijding geluidhinder, Natuurterreinen, Ontgrondingen en Overige natuur- en landschapszorg.

Tegenover de kwalitatieve waterbeheersing, de paragrafen 1 en 2 van dit hoofdstuk, is de kwantitatieve waterbeheersing (afwatering) in hoofdstuk 4 opgenomen.

De uitvoering van de Hinderwet komt uitsluitend ten laste van paragraaf 0, algemeen. De lasten en baten van de uitvoering van de specifieke wetten, zoals Wet inzake de luchtverontreiniging, worden op de onderscheidene paragrafen van dit hoofdstuk geraamd/verantwoord.

De kosten van de metingen van de luchtverontreiniging, door middel van meetnetten, worden gebracht ten laste van paragraaf 3, Bestrijding luchtverontreiniging. De kosten van de metingen van geluidhinder met behulp van meetwagens komen ten laste van paragraaf 4, Bestrijding geluidhinder.

Indien voornoemde metingen dienen voor onderzoek in het kader van beleidsvorming en -voorbereiding, dan komen deze uitgaven op de posten onderzoek van de onderscheiden paragrafen.

Niet tot dit hoofdstuk behoren de kosten van coördinatie, die worden veroorzaakt door het optreden van rampen en calamiteiten. Dergelijke kosten komen ten laste van hoofdstuk 2, Openbare orde en veiligheid (paragraaf 1).

B. Gewone dienst

Paragraaf 0, Algemeen Ten aanzien van de posten wordt opgemerkt dat behoort tot: 0500 0 apparaatskosten - Hinderwet - coördinatie milieubeleid - vorming en voorlichting 0500 1 algemeen onderzoek - milieukartering - milieupotentie-onderzoek - milieu-effectrapportage 0500 9 overige lasten subsidies en bijdragen voor - milieufederatie - vormings- en voorlichtingsprogramma's van derden 1500 0 vergoeding voor werkzaamheden - leges hinderwet Paragraaf 1, Kwalitatief beheer grondwater en bodem De kwantitatieve grondwaterbeheersing is in paragraaf 4 van hoofdstuk 4 opgenomen. Ten aanzien van de posten wordt opgemerkt dat behoort tot: 0510 0 apparaatskosten - provinciale verordeningen ter zake - congressen, symposia Niet tot deze post behoren uitgaven voor uitvoering van de - Grondwaterwet waterleidingbedrijven (paragraaf 2, hoofdstuk 7)