is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begroting van uitgaven

TOTAAL 9 423 847 000 AFDELING 1. MINISTERIE 109 805 000 Onderafdeling I. Algemene leiding 9 402 000 1* Minister, Staatssecretaris en personeel behorende tot de algemene leiding 1 727 000 2* Raad voor de Volkshuisvesting 160 000 3* Voorlopige Raad van Advies voor het onderzoek betreffende de gebouwde omgeving 390 000 4* Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 2 400 000 5* Commissies 325 000 6* Voorlichting 4 400 000 Onderafdeling II. Centrale diensten van algemene aard 90 815 000 7* Personeel 31 350 000 8* Praktikanten 200 000 9* Uitbreiding personeel 1979 3 100 000 10' Materieel 14 507 000 11 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bouwen en wonen 19 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 14 000 000 12 Kennisoverdracht en overige activiteiten in het belang van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid 4 600 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 13 Onderzoek naar de woningbehoeften en de kwaliteit van de woningvoorraad Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 155 000 14 Structuuronderzoek bouwnijverheid 4 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 3 945 000 15 Subsidie Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 40 000 16 Bijdrage aan hoofdstuk V van de rijksbegroting in de subsidie aan het Milieufonds van de Verenigde Naties 250 000 17 Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting in de subsidie aan de Nederlandse Centrale Organisatie voor ToegepastNatuurwetenschappelijk Onderzoek (artikel 3 van de Wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) 11 252 000

18 Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting inzake bouw alsmede aankoop van gronden en opstallen van de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (artikel 3 van de Wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) 1 1 28 000 19' Advies over onteigening van onroerende zaken en daarmede verband houdende uitgaven 350 000 20' Bijdragen aan gemeenten in de kosten van de uitvoering van de Woonruimtewet 1947 (Stb, H 291) 38 000 21 Wet Premie Kerkenbouw Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 280 000 Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 22* Representatie 23 Sociale lasten 115 900 000 waarvan wordt terug ontvangen 115 900 000 zodat wordt uitgetrokken 24' Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen 25 Leningen aan ambtenaren voor het aanschaffen van motorrijtuigen 26 Onvoorziene uitgaven 9 588 000 220 000 Nihil 8 618 000 150 000 600 000 AFDELING II. VOLKSHUISVESTING 7 975 631 000 27* Personeel 83 649 000 28* Materieel 10 607 000 29 Onderzoek en bijkomende kosten betreffende de woonsituatie van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 600 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 26 000 000 30 Bijdragen ingevolge de Beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen 1968 529200 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 000 31 Bijdragen en uitkeringen in de exploitatie van particuliere woningen ingevolge de vóór 1968 geldende regelingen 3 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 500 000