is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 165 167 168 170 174 176A 178 181 187 188 196 197 Onderafdeling VI. Directie Beheer Landbouwgronden Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 169 000 Diensten te verrichten door derden wordt verminderd met Bijdrage aan de Stichting Beheer Landbouwgronden voor beheersmaatregelen wordt verminderd met Onderafdeling VII. Visserijen Paragraaf 1. Algemeen Materiële uitgaven wordt verhoogd met 110 000 Kosten en subsidies ten behoeve van de sport- en binnenvisserij wordt verminderd met Kosten van en subsidies voor maatregelen op het gebied van de visserij wordt verminderd met Paragraaf 2. Visserij-onderzoek Materiële uitgaven wordt verminderd met Paragraaf 4. Kamer voor de Binnenvisserij Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 15 000 Totaal 82 735 000 Saldo vermindering Gewone Dienst TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling III. Niet toegerekende uitgaven van algemene aard Bijdragen in en kosten van bouwactiviteiten, alsmede aankoop, respectievelijk onteigening van gronden en opstallen en afkoop van lasten door bemiddeling van de Dienst der Domeinen en bouwrijpmaken van terreinen ten behoeve van stichtingen en proefstations wordt verhoogd met 5 727 000 AFDELING II. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE LANDBOUW EN DE VOEDSELVOORZIENING Onderafdeling III. Landbouwonderwijs Paragraaf 1. Algemeen Renteloze studievoorschotten wordt verhoogd met 1 414 000 AFDELING III. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE LAND INRICHTING EN DE VISSERIJEN Onderafdeling III. Cultuurtechnische Dienst Paragraaf 1. Algemeen Voorschotten wegens overdracht van S.B.L.-gronden en -opstallen, welke op belanghebbenden worden verhaald wordt verminderd met Kosten verbonden aan het tot stand brengen van ruilverkavelingen, welke op belanghebbenden worden verhaald over 1977 en vorige dienstjaren wordt verhoogd met 10 060 000 105 000 9 200 000 3 742 000 71 000 567 000 96 847 000 82 735 000 14 112 000 19 769 000