is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL VII

Slotbepalingen

1. Het Tweede hoofdstuk van de Tweede afdeling van de wet van 29 mei 1963 Stb. 210 (Aanpassingsregeling pensioenen) vindt geen toepassing meerten aanzien van de aanpassing van militaire pensioenen aan wijzigingen in de bezoldiging van het rijkspersoneel, bedoeld in artikel L 1 van de Algemene militaire pensioenwet met ingang van een datum, liggende na 31 december 1975. 2. Ten aanzien van pensioenen, toegekend of toe te kennen krachtens de Algemene militaire pensioenwet of krachtens een vroegere militaire pensioenwet in de zin van de Algemene militaire pensioenwet uit hoofde van een ontslag van een militair, ingegaan voor 1 januari 1976 of ter zake van het overlijden van een militair of ontslagen militair voor genoemde datum, wordt bij aanpassing van die pensioenen op grond van artikel L 1 van laatstgenoemde wet met ingang van een datum na 31 december 1975, uitgegaan van de berekeningsgrondslagen, zoals deze op 31 december 1975 zijn of zouden zijn vastgesteld overeenkomstig de Aanpassingsregeling pensioenen. 3. In afwijking van het tweede lid wordt ten aanzien van: a. een pensioen, dat is afgeleid van een eigen pensioen, onder berekeningsgrondslag verstaan de pensioengrondslag of berekeningsgrondslag, waarnaar dat eigen pensioen is berekend, zoals deze op 31 december 1975 zou zijn vastgesteld op grond van de Aanpassingsregeling pensioenen; b. een invaliditeitsverhoging, berekend met toepassing van artikel F7, derde lid, tweede volzin, van de Algemene militaire pensioenwet, onder berekeningsgrondslag verstaan de berekeningsgrondslag, waarnaar die verhoging is berekend, zoals deze op 31 december 1975 zou zijn vastgesteld op grond van de Aanpassingsregeling pensioenen.

ARTIKEL VIII

Het Eerste en het Derde hoofdstuk van de Tweede afdeling van de wet van 29 mei 1963 (Stb. 210) worden ingetrokken.

ARTIKEL IX

1. Deze wet treedt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. 2. De artikelen I, onderdeel A, R, Y en Z II, onderdeel A, onder 3, B, onder 3 en C werken terug tot 1 januari 1966. De artikelen I, onderdeel L II, onderdeel D VI werken terug tot 1 januari 1975. De artikelen I, onderdeel B, E, F, G, H, J, Q, T, U, V en W II, onderdeel A, onder 1,2,4 en 5 en B, onder 1,2, 4 en 5 III, IV, V, VII en VIII werken terug tot 1 januari 1976.