is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag Artikel 48A wordt gelezen: 48A Bijdragen aan gemeenten ingevolge de Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen Maximum van de verplichtingen, die in 1977zullen worden aangegaan f 298 500 000, waarvan ten laste van latere dienstjaren zal worden uitgegeven f 229 100 000 terwijl het artikel wordt verminderd met 49 Bijdragen aan gemeenten in verhuis- en herinrichtingskosten wordt verhoogd met 10 000 000 49A Bijdragen aan gemeenten ingevolge de Beschikking geldelijke steun bewoners bij woningverbetering, krotontruiming en doorstroming wordt verminderd met Artikel 50 wordt gelezen: 50 Bijdragen ingevolge de Beschikking geldelijke steun afbraak van krotten Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan f 26 000 000, waarvan ten laste van latere dienstjaren zal worden uitgegeven f 15 600 000 terwijl het artikel wordt verminderd met 51 Bijdragen aan gemeenten ingevolge de Beschikking geldelijke steun verbetering woningen en woonbuurten wordt verminderd met 52 Bijdragen aan gemeenten ingevolge de Beschikking geldelijke steun rehabilitatie wordt verhoogd met 2 000 000 53 Bijdragen aan gemeenten ten behoeve van multi-functionele accommodaties wordt verminderd met Artikel 54 wordt gelezen: 54 Voorbereidingskosten ter stimulering van de stadsvernieuwing Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan f 19 200 000, waarvan ten laste van latere dienstjaren zal worden uitgegeven f 17 300 000 terwijl het artikel wordt verminderd met 58 Uitgaven in verband met opruimingswerkzaamheden wordt verhoogd met 80 000 27 400 000 81 400 000 115 335 000 700 000 11 785 000 2 400 000 31 735 000 4 500 000 59 225 000 98 155 000 970 000 13 030 000 200 000 17 800 000 3 840 000 AFDELING III. BOUWNIJVERHEID 50 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 1 57 000 2 580 000 AFDELING IV. RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST 55A Financiële consequenties ombuiging planologisch beleid wordt verhoogd met 2 700 000 ®6 Bijdragen in de kosten van inspraak-experimenten bij gemeentelijke ruimtelijke plannen wordt verminderd met 36 200 000 195 000 940 000 AFDELING V. RIJKSGEBOUWENDIENST 72 Restauratie-kosten van Rijksmonumenten, die geen Rijkshuisvestingsfunctie hebben wordt verminderd met 775 000 6 545 000 Artikel 73 wordt gelezen: 23 Kosten van opdrachten aan particuliere architecten en adviseurs 89 510 000 waarvan ten laste van derden 15 000 000 zodat wordt uitgetrokken 74 510 000 Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan f 54 000 000, waarvan ten laste van latere dienstjaren zal worden uitgegeven f 39 000 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met 1 160 000 74 510 000