is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386

Besluit van 28 juni 1979 tot nadere wijziging van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 11 mei 1979, DG Vgz/VA, nr. 146146;

Gelet op artikel 19 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524);

De Raad van State gehoord (advies van 30 mei 1979, no. 25);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 juni 1979, DG Vgz/VA, no. 146450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) (Stb. 1960,17) 1 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 26b, eerste lid, wordt de zinsnede na de woorden «voorverpakt vlees», vervangen door de volgende zinsnede: «dat afkomstig is uit inrichtingen, ten aanzien waarvan op grond van artikel 39a een vergunning is verleend en dat wat betreft de verpakking voldoet aan de daaraan door Onze Minister te stellen eisen.».

B

Artikel 26c, eerste lid, wordt gelezen:

«In een bedrijfsruimte van een vleeswinkel, als bedoeld in artikel 26a, mag vlees in diepgevroren toestand aanwezig zijn, mits het wordt bewaard in een diepvriesmeubel met volautomatische koeling, waarin de temperatuur niet hoger mag zijn dan -18°C, en het wat betreft de verpakking voldoet aan de daaraan door Onze Minister te stellen eisen.».

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 28 juni 1979

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

Uitgegeven de zesentwintigste juli 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 19 juni 1975 (Stb. 363).