is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

392

Besluit van 19 juni 1979, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Landbouwschap

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Sociale Zaken, van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken van 10 april 1979, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming, nr. 1789;

Overwegende, dat het wenselijk is gebleken, overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad op 15 december 1978 uitgebrachte advies, over te gaan tot wijziging van het Instellingsbesluit Landbouwschap;

Gelet op artikel 67 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 25 april 1979, nr. 24);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Sociale Zaken, van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken van 5 juni 1979, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming, nr. 2421;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Landbouwschap (Stb. 1954, 54) 1 wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 3, tweede lid, sub b, wordt in plaats van «een Hoofdafdeling Veehouderij» gelezen:

een Hoofdafdeling Veehouderij, met daarbij ingedeeld een Afdeling Melkveehouderij en een Afdeling Varkenshouderij.

B. In artikel 4, tweede lid, laatste volzin, wordt in plaats van «en voor de bij de Hoofdafdeling Tuinbouw ingedeelde Afdelingen» gelezen:

en voor de bij de Hoofdafdeling Veehouderij en de Hoofdafdeling Tuinbouw ingedeelde Afdelingen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.