is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

402

Wet van 13 juni 1979, houdende wijziging van de Wet op het Rijkswegenfonds (Stb. 1965,30)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bijdrage ten laste van de algemene middelen van het Rijk opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 4 van de Wet op het Rijkswegenfonds (Stb. 1965, 30) 1 wordt gewijzigd als volgt: Het tweede en derde lid worden gelezen: 2. De bijdrage ten laste van de algemene middelen van het Rijk voor het jaar 1979 wordt vastgesteld door toepassing van het eerste lid op het met f 90 000 000 vermeerderde bedrag van het vorige jaar en door vermindering van het aldus verkregen bedrag met f 89 000 000. 3. De bijdrage ten laste van de algemene middelen van het Rijk wordt met ingang van het jaar 1980 telken jare vastgesteld door toepassing van het eerste lid op het met f 90 000 000 vermeerderde bedrag van het vorige jaar, en door vermindering van het aldus verkregen bedrag met f90 000 000,-.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1979.