is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

410

Besluit van 9 juli 1979 tot vernietiging van het besluit van de raad van Spaubeek van 28 augustus 1978 betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 6 februari 1979, no. 0202948, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van Binnenlandse Zaken van 22 februari 1979, no. B79/443, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken, betreffende het besluit van de raad van Spaubeek van 28 augustus 1978, waarbij aan A. C. Paulissen te Spaubeek in beroep vergunning is verleend voor het bouwen van een duivenverblijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Spaubeek, sectie C, no. 452;

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde in artikel 48, eerste lid, onder b, van de Woningwet bouwvergunning moet worden geweigerd, indien het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, in strijd zou zijn met een bestemmingsplan;

dat het onderwerpelijke perceel bij het ter plaatse geldende uitbreidingsplan, welk plan ingevolge het bepaalde in artikel 10, eerste lid van de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting geacht wordt een bestemmingsplan te zijn, is aangewezen voor «achtererf», behorende bij «eengezinshuizen (bebouwingscategorie K)»;

dat ingevolge de bij dit plan behorende voorschriften op gronden met deze bestemming - onder nader omschreven voorwaarden - de bouw van een aanbouw zonder verdieping aan de achtergevel van een gebouw is toegestaan;

dat het desbetreffende bouwplan voorziet in de oprichting van een duivenhok als een verdieping op de bestaande aanbouw aan de achtergevel van de op het onderwerpelijke perceel gelegen woning;

dat dit bouwplan derhalve met vorenvermeld bestemmingsplan in strijd is, zodat burgemeester en wethouders van Spaubeek de daarvoor gevraagde vergunning -zij het om andere redenen -terecht hebben geweigerd;

dat de raad in beroep de vergunning alsnog heeft verleend en aldus in strijd met eerdergenoemd artikel 48 van de Woningwet heeft gehandeld;

dat zijn besluit mitsdien niet in stand kan blijven; Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; De Raad van State gehoord, advies van 6 juni 1979, no. 23;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 juni 1979, no. 0613934, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van Binnenlandse Zaken van 27 juni 1979, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken, no. B79/1815;