is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vierde lid wordt gelezen:

«4. Met ingang van 1 oktober 1980 wordt in het eerste lid, onder a, in plaats van 0,5% gelezen 0,3%.».

Het vijfde lid vervalt.

B

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

«Artikel 5 a

1. Ingeval met betrekking tot gasolie, lichte stookolie, zware stookolie of andere minerale oliën een besluit krachtens artikel 5 of 6 van de Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) is vastgesteld, kan Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, ten aanzien van de soort brandstof waarop dat besluit betrekking heeft, een zwavelgehalte vaststellen, dat hoger is dan het in artikel 1, eerste lid, van het onderhavige besluit daarvoor aangegeven gehalte, doch niet hoger dan a. 0,7 % voor gasolie, b. 0,9 % voor lichte stookolie, c. 3,5 % voor zware stookolie en andere minerale oliën, welk gehalte voor de toepassing van artikel 1 in de plaats treedt van het in dat artikel voor die soort brandstof genoemde gehalte. 2. Een besluit krachtens het eerste lid vervalt behoudens eerdere intrekking, drie maanden na het tijdstip, te rekenen waarvan niet langer een besluit krachtens de Distributiewet 1939, als bedoeld in het eerste lid, in werking is. 3. Een besluit krachtens het eerste lid, alsmede een besluit tot intrekking van een zodanig besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.».

ARTIKEL II

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen, kan degene die op hettijdstip waarop het onderhavige besluit in werking treedt, zware stookolie of andere minerale oliën in voorraad heeft met een zwavelgehalte dat hoger is dan 2,0% maar niet hoger dan 2,5 %, die stoffen als brandstof gebruiken tot een maand na dat tijdstip.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking een maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 28 juli 1979

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne a.i., A. Pais

Uitgegeven de eerste augustus 1979

De Minister van Justitie a.i., A. Pais