is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt in hoofdstuk XV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977:

verhoogd met verminderd met de Gewone Dienst 434 947 000 GEWONE DIENST Afdeling 1 7 132 500 Onderafdeling 11 50 000 Onderafdeling 111 190 000 Onderafdeling IV 7 980 000 Onderafdeling V 900 000 Onderafdeling VI 60 000 Onderafdeling VI1 2 047 500 Afdeling II 6 657 500 Onderafdeling 1 5 952 500 Onderafdeling 11 60 000 Onderafdeling III 645 000 Afdeling III 39 750 000 Onderafdeling 1 1 070 000 Onderafdeling 11 38 820 000 Onderafdeling III 140 000 Afdeling IV 59 997 000 Onderafdeling 1 1 160 000 Onderafdeling II 35 137 000 Onderafdeling III 23 700 000 Afdeling V 320 910 000 Onderafdeling 1 319 240 000 Onderafdeling II 1 670 000 Afdeling VI 500 000 Onderafdeling 1 425 000 Onderafdeling 11 75 000

Artikel 3

Na Artikel VI van de wet van 23 februari 1977, Stb. 134, tot vaststelling van hoofdstuk XV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 wordt ingevoegd:

Artikel VII

Van artikel 28B kan worden overgeschreven naar de begrotingsartikelen, waarvoor de gevolgen van de loon- en salarismaatregelen en daarmede verband houdende voorzieningen op dit artikel zijn geraamd.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 16, 22, 63 en 78 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) kunnen ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding van deze wet.