is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. In overeenkomstige gevallen als bedoeld in artikel 8, derde lid, blijft hoofdstuk 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne buiten toepassing. In overeenkomstige gevallen als bedoeld in artikel 8, vierde lid, kan Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne bepalen dat hoofdstuk 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne buiten toepassing blijft.

Artikel 8b

1. Een beschikking tot verlening of weigering van een ontheffing, tot wijziging of aanvulling van de aan de ontheffing verbonden voorschriften, dan wel tot weigering van zodanige wijziging, bij de totstandkoming waarvan de hoofdstukken 3 en 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne buiten toepassing zijn gebleven, is met redenen omkleed en wordt bij aangetekende brief aan de verzoeker of de houder van de ontheffing toegezonden. 2. Een beschikking, als bedoeld in het eerste lid, tot verlening van een ontheffing of tot wijziging of aanvulling van de daaraan verbonden voorschriften ligt gedurende een maand voor een ieder ter inzage. De terinzagelegging geschiedt op de dag van verzending van de beschikking. De bekendmaking van de terinzagelegging geschiedt in de Nederlandse Staatscourant.».

C

In artikel 9 wordt het tweede lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende:

«2. Met betrekking tot een beschikking als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is artikel 8b, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. 3. Met betrekking tot een beschikking als bedoeld in het eerste lid, onder c, is artikel 8a van overeenkomstige toepassing.».

D

Artikel 10 wordt gelezen:

«Artikel 10

1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 8, tweede lid, waarop hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing is, kan beroep worden ingesteld. Hoofdstuk 5, paragraaf 1, van die wet is op een zodanig beroep van toepassing. 2. Tevens kan beroep worden ingesteld tegen een beschikking als bedoeld in artikel 8a, eerste lid, of 9, eerste lid, onder c, waarop hoofdstuk 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing is. Hoofdstuk 5, paragraaf 2, van die wet is op een zodanig beroep van toepassing. 3. Voorts kan beroep worden ingesteld tegen een beschikking als bedoeld in artikel 8b of artikel 9, eerste lid, onder a of b. Hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is op een zodanig beroep van toepassing.».

ARTIKEL VIII

De Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214) wordt gewijzigd als volgt.

A

Het cijfer «1» voor de tekst van het eerste lid van artikel 9 vervalt; het tweede, derde en vierde lid van dat artikel vervallen.