is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 22

1. De kosten van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer. 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16 raadplegen van een deskundige slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. Bij bezwaar van de ondernemer tegen het dragen van deze kosten beslist de bedrijfscommissie. De kosten van het anderszins raadplegen van personen, alsmede van het voeren van rechtsgedingen, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt. Het voorgaande is niet van toepassing, wanneer uitvoering is gegeven aan het derde lid. 3. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met het bepaalde in de artikelen 17,18 en 19, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt.