is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De bepalingen in de reglementen van de in het eerste lid bedoelde ondernemingsraden, vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze wet, die met het bij of krachtens deze wet bepaalde in strijd zijn, blijven van kracht tot zij zijn gewijzigd of ingetrokken, maar niet langer dan twee jaren na de inwerkingtreding van deze wet. 1

Artikel 51

De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.

Artikel 52

De twaalfde titel van het eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering treedt gelijktijdig met deze wet in werking ten aanzien van de gedingen, bedoeld in de artikelen 21, derde lid, en 27, vijfde lid.

Artikel 53

De Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K174) wordt ingetrokken.

Artikel 54

1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden. 2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip 2 .

1 Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op de overgang van de Wet op de ondernemingsraden van 1950 naar de Wet op de ondernemingsraden van 1971, en is thans uitgewerkt. 2 Dit tijdstip was vastgesteld op 1 april 1971.