is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen gedeelte

Het onderhavige besluit strekt er toe in artikel 2 van het Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering uitkeringen Werkloosheidswet (Stb. 1966, 2) duidelijker tot uitdrukking te brengen dat voor de ziekenfondsverzekering van werkloze zeelieden ten aanzien van wie de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden is aangewezen als ziekenfonds waarbij zij zich bij uitsluiting aanmelden, hetzelfde, lagere, premiepercentage wordt geheven als voor de actieven. Voorts wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt artikel 4, tweede lid, van het betreffende besluit expliciet te doen aansluiten aan het bepaalde in artikel 71, derde lid, van de Ziekenfondswet inzake de storting van de voor de ziekenfondsverzekering van werkloze zeelieden opgebrachte premie in de afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden. Terzake wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onder A

In artikel 2 van het Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering uitkeringen Werkloosheidswet is geregeld de premieheffing voor de verplichte ziekenfondsverzekering van werklozen. Uit de huidige tekst blijkt echter niet duidelijk dat voor werkloze zeelieden, voor wie ingevolge artikel 1 van de Beschikking aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stcrt. 1965, 248) de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden is aangewezen als ziekenfonds waarbij zij zich bij uitsluiting aanmelden, op grond van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet hetzelfde, in dat artikellid bedoelde lagere premiepercentage wordt geheven als voor de actieve zeelieden. De onderhavige wijziging strekt ertoe dit duidelijker tot uitdrukking te brengen.

Artikel I, onder B

Artikel 4, tweede lid, van het Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering uitkeringen Werkloosheidswet bepaalt, dat de premies van de verplichte ziekenfondsverzekering van werkloze werknemers worden gestort in de Algemene Kas van de verplichte verzekering, bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de Ziekenfondswet. Het derde lid van voornoemd wetsartikel bepaalt evenwel, dat de premies van de verplichte ziekenfondsverzekering van (actieve en werkloze) zeelieden dienen te worden gestort in een afzonderlijke kas, in te stellen bij algemene maatregel van bestuur. Overeenkomstig deze bepaling is bij Besluit van 17 december 1965 (Stb. 1965,562) ingesteld de afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden, waarin worden gestort de premies van de verzekering van diegenen die zich bij uitsluiting dienen aan te melden bij de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, waaronder de werkloze zeelieden. Het in de aanhef genoemde artikellid is hiermede niet in overeenstemming. De voorgestelde wijziging strekt er dan ook toe de desbetreffende bepaling af te stemmen op de wetstekst.

Artikel II

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit