is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Psychiatrische ziekenhuizen 1. algemene psychiatrische ziekenhuizen, 2. klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie, 3. klinieken voor verslaafden, 4. centra voor acute psychiatrie, 5. inrichtingen voor autisten. D. Zwakzinnigeninrichtingen E. Overige categorieën inrichtingen 1. medische kindertehuizen, 2. medische kleuterdagverblijven, 3. inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, 4. Stichting «Het Dorp». 2. Door Onze Minister kunnen, voorzover het een andere Minister mede aangaat in overeenstemming met die Minister: a de in het eerste lid vermelde categorieën van inrichtingen voor gezondheidszorg nader worden omschreven; b naast de in het eerste lid aangewezen categorieën andere categorieën van inrichtingen voor gezondheidszorg worden aangewezen.

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als «Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen».

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 1 augustus 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, G. C. Wallis de Vries

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1979. De Minister van Justitie, J. de Ruiter