is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgesteld welke behandelingsmogelijkheden en/of begeleidings- en/of verplegingsmethodieken voor de desbetreffende pupil nodig, wenselijk en mogelijk zijn.

Debieleninternaten zijn residentiële voorzieningen voor geestelijk licht gehandicapte jeugdigen.

Tot de bijzondere woonvormen behoren onder meerfasehuizen en buitenpaviljoenen (z.g. tussenvoorzieningen voor zwakzinnigen).

Overige categorieën inrichtingen

Een medisch kindertehuis is een tehuis waar behandeling en verzorging gedurende dag en nacht geboden wordt aan kinderen, doorgaans jonger dan 15 jaar en van wie de lichamelijke of geestelijke gezondheid is aangestast of in ernstige mate wordt bedreigd en die thuis onvoldoende behandeld kunnen worden. Deze voorziening heeft nauwe raakvlakken met aanverwante voorzieningen op het beleidsveld van de tweede ondergetekende.

Een medisch kleuterdagverblijf is een inrichting waar kinderen op de leeftijd van anderhalf tot circa zeven jaar, bij wie een stoornis in de ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden, gedurende ( een gedeelte van) de dag worden onderzocht, behandeld en verzorgd en van waaruit deskundige begeleiding wordt verleend aan het gezin waartoe het kind behoort.

Onder inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten worden begrepen de inrichtingen voor doven en slechthorenden en de inrichtingen voor blinden en slechtzienden, als bedoeld in artikel 2 van het AWBZ-besluit van 26 juni 1968, Stcrt. 131.

Onder een inrichting voor doven en slechthorenden wordt verstaan een instituut waar personen, wier gehoor geheel of gedeeltelijk gestoord is, voor langere duur worden opgenomen met het doel hen door het verlenen en bevorderen van geneeskundige hulp, opvoeding, onderwijs, steun en voorlichting in de samenleving zo goed mogelijk te laten functioneren.

Een inrichting voor blinden en slechtzienden is een instituut waar personen die geen of een beperkt gezichtsvermogen hebben, worden opgenomen voor kortere of langere tijd.

Het doel is het verlenen van specifieke hulp waardoor een zo groot mogelijke zelfstandigheid verkregen wordt en de gehandicapte in de samenleving zo goed mogelijk kan functioneren.

Het opnemen van de Stichting «Het Dorp» te Arnhem komt voort uit de noodzaak deze voorziening binnen een wettelijk bestuurlijk kader met betrekking tot de planning en bouw te plaatsen.

«Het Dorp» is op grond van de AWBZ-mede door CRM-erkend als een instelling van eigen aard. Gelet op de aard van de inrichting, het bewonersbestand en de verblijfsduur is de instelling nog het beste vergelijkbaar met inrichtingen die erkend zijn als verpleeghuis. Mede op grond daarvan is «Het Dorp» voor wat betreft de planning gebracht binnen de volksgezondheidswetgeving. In het verlengde van de erkenningsregeling is deze voorziening echter apart opgenomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk a.i.,

A. Pais