is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Bernisse; die der op te heffen gemeenten Brielle, Vierpolders en Zwartewaal naar de nieuwe gemeente Brielle en die der op te heffen gemeenten Oostvoorne en Rockanje naar de nieuwe gemeente Westvoorne.

2. Alle kadastrale en andere stukken, uitsluitend betrekking hebbende op overgaand gebied, gaan met ingang van de datum van herindeling over naar de gemeente, aan welke dat gebied wordt toegevoegd. 3. De besturen der nieuwe gemeenten Bernisse, Brielle en Westvoorne en van de gemeenten Hellevoetsluis, Rozenburg, Rotterdam en Spijkenisse hebben het recht te allen tijde kosteloos inzage te nemen van elkanders archieven en op kosten hunner gemeente afschriften van of uittreksels uit de zich in die archieven bevindende stukken te vorderen, voor zover deze mede betrekking hebben op overgaand gebied. Artikel 33. 1. De burgemeesters-strandvonders der op te heffen gemeenten Rockanje en Oostvoorne en de burgemeesters-strandvonders der op te heffen gemeenten Oudenhoorn en Zuidland dragen, indien en voor zover zij op de dag, voorafgaande aan de datum van herindeling, krachtens de wet op de strandvonderij strandgoed onder hun beheer hebben, op die dag dit strandgoed, benevens alle op de strandvonderij in hun gemeenten betrekking hebbende bescheiden en gelden, over aan de burgemeester-strandvonder van onderscheidenlijk de nieuwe gemeenten Westvoorne en Bernisse. Artikel 34. 1. Het deel van het tot het bevolkingsregister van een gemeente behorende persoons- en woningregister, hetwelk betrekking heeft op de personen en woningen, welke op de datum van herindeling in een andere gemeente gevestigd of gelegen zijn, wordt door burgemeester en wethouders van eerstbedoelde gemeente op die datum gezonden aan burgemeester en wethouders van die andere gemeente. 2. Het in het vorige lid bedoelde deel van het woningregister wordt binnen drie weken door burgemeester en wethouders van laatstbedoelde gemeente, nadat daarvan afschrift is gehouden, teruggezonden aan burgemeester en wethouders van eerstbedoelde gemeente, waar het, gescheiden van het woningregister, wordt bewaard. Artikel 35. Kosten van bijstand als bedoeld in de artikelen 16,17 en 18 van de Algemene Bijstandswet ten behoeve van personen, die op of vóór de datum van herindeling woonachtig zijn of geweest zijn in overgaand gebied, komen met ingang van die datum ten laste van de gemeente, aan welke dat gebied wordt toegevoegd. Artikel 36. 1. Met betrekking tot zaken, de dienstplicht betreffende, met inbegrip van de mobilisatieuitkeringen, vinden de voorschriften, door of namens Onze Minister van Defensie gegeven terzake van verhuizing, overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overgang van personen van een gemeente naar een andere gemeente krachtens deze wet. 2. Met betrekking tot zaken, de noodwachtplicht betreffende, vinden de voorschriften, door Onze Minister van Binnenlandse Zaken gegeven terzake van verhuizing, overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overgang van personen van een gemeente naar een andere gemeente krachtens deze wet. Artikel 37. 1. Voor de nieuwe gemeenten Bernisse, Brielle en Westvoorne maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland binnen vier jaren na de datum van herindeling met toepassing van de artikelen 34, tweede lid, 35, 36, 37 en 38 van de Wegenwet een ontwerp van een nieuwe legger op. Hetgeen in deze legger is vermeld treedt na de onherroepelijke vaststelling in de plaats van hetgeen omtrent de daarin opgenomen wegen is vermeld in de leggers en wijzigingsleggers van de oorspronkelijke gemeenten. 2. Binnen de in het eerste lid genoemde termijn brengen gedeputeerde staten de daarvoor in aanmerking komende wegen, gelegen in het naar de