is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

475

Besluit van 18 augustus 1979 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 2 juli 1938 (Stb. 247), houdende bepalingen tot uitvoering van de Wet op de weerkorpsen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 juli 1978, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 330/678, gedaan mede namens Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie;

Gelet op artikel 1 van de Wet op de weerkorpsen (Stb. 1936, 206);

De Raad van State gehoord (advies van 16 augustus 1978, nr. 4);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van 14 augustus 1979, nr. 104/679, gedaan mede namens Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het Koninklijk besluit van 2 juli 1938 (Stb. 247) 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Artikel 1, tweede lid, wordt gelezen: 2. Voorts kunnen op de voet van het in § V bepaalde particuliere beveiligingsorganisaties worden toegelaten. B. § V wordt gelezen:

Par. V

Particuliere beveiligingsorganisaties

Artikel 17

1. Onder particuliere beveiligingsorganisaties worden in dit besluit verstaan door particulieren in het leven geroepen organisaties, welke gericht zijn of mede gericht zijn op feitelijke handhaving van de veiligheid van personen en goederen of van de openbare orde en rust en niet vallen onder de paragrafen II tot en met IV.