is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging verleend voor het bijwonen van vergaderingen van commissies voor georganiseerd overleg, alsmede vóórvergaderingen van commissies bedoeld in artikel 123 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Dit geldt eveneens voor één vóórvergadering per in de vorige volzin bedoelde vergadering.»

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 1 augustus 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., M. Gardeniers-Berendsen

Uitgegeven de vierde september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Stb. 1931,248, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 augustus 1979, Stb. 472. 2 Stb. 1931,354, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 maart 1979, Stb. 207.