is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

In verband met de totstandkoming van de Verordening (EEG) no. 1251/78 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1978 (Pb. EG L 155) houdende plaatsing onder communautairtoezicht van de invoer van bepaalde textielprodukten uit enkele derde landen, verlengd bij Verordening (EEG) no. 10/79 van de Commissie van de Europese Gemeenschapvan 29 december 1978 (Pb. EG 79 L 2) is het noodzakelijk een verbod van invoer van bindgaren, touw en kabel zonder vergunning in te stellen. Daartoe dient het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126) te worden gewijzigd in dier voege dat aan de bij dit besluit behorende bijlage A de bovengenoemde produkten worden toegevoegd. Het onderhavige besluit strekt daartoe.

De invoer van bindgaren, touw en kabel uit Portugal in de Gemeenschap is verontrustend toegenomen, waardoor ernstig nadeel dreigt voor binnen de Gemeenschap gevestigde fabrikanten van deze produkten. De Commissie acht het daarom gewenst op de invoer van de bedoelde produkten toezicht uit te oefenen door middel van een invoerdocument dat aan de importeur op zijn verzoek voorafgaand aan de invoer wordt afgegeven, hetgeen in het kader van de Nederlandse wetgeving de instelling van een verbod van invoer zonder vergunning betekent.

Het overleg in het kader van de Benelux over de uitvoering van de bovengenoemde Verordening dat in verband met het vereiste van een identiek invoerregime in Nederland en in de BLEU heeft plaatsgevonden, heeft onlangs tot overeenstemming geleid.

Overeenkomstig het in artikel 2, vierde lid, van de In- en uitvoerwet bepaalde is omtrent het ontwerp van de beoogde regeling het advies gevraagd van de door de Sociaal-Economische Raad ingestelde Commissie Regelingen In- en uitvoerwet. De Commissie kan zich met de onderhavige maatregel verenigen.

In verband met het spoedeisende karakter van bovenbedoelde maatregel is een voorlopige voorziening getroffen bij een op artikel 7 van de In- en uitvoerwet gebaseerde beschikking, welke van overeenkomstige inhoud is als het onderhavige besluit.

De Minister van Economische Zaken,

G. M. V. van Aardenne