is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. een opgave van de ligging van het perceel waarin de condomen voorhanden worden gehouden; f. indien de condomen hier te lande worden vervaardigd of verpakt, een opgave van de ligging van het perceel waarin zulks geschiedt; g. naam en adres van degene, die het in artikel 9, eerste lid, bedoelde onderzoek verricht; h. een uittreksel uit het handelsregister. 2. Indien een importeur niet kan voldoen aan de verplichting tot het verstrekken van alle in het eerste lid, onder c, bedoelde gegevens, draagt deze zorg dat de opgave van de ontbrekende gegevens aan Onze Minister geschiedt door degene die de condomen vervaardigt. 3. De in het eerste lid bedoelde kennisgeving moet zijn gedateerd en door de fabrikant onderscheidenlijk de importeur zijn ondertekend. 4. Van elke wijziging in de in het eerste lid bedoelde gegevens moet bij aangetekende brief kennis worden gegeven aan Onze Minister. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

1. Condomen moeten onder hygiënische omstandigheden zijn vervaardigd en verpakt. 2. Condomen moeten zodanig zijn verpakt dat de direct omsluitende verpakking: a. niet zonder kenbare beschadiging van de sluiting kan worden geopend; b. op eenvoudige wijze kan worden geopend zonder beschadiging van de condomen.

Artikel 7

De in artikel 6, tweede lid, bedoelde verpakking mag geen stoffen afgeven die de kwaliteit van het condoom nadelig kunnen beïnvloeden.

Artikel 8

1. Op de verpakking van een condoom, bestemd om met de inhoud aan de gebruiker te worden afgeleverd, moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende gegevens zijn vermeld: a. het merk; b. een code welke de vaststelling mogelijk maakt van de datum waarop een partij is tot stand gekomen en de charge waaruit die partij is verpakt; c. de maand en het jaar tot welke het condoom geschikt voor gebruik wordt geacht; d. de naam en de plaats van vestiging van de fabrikant onderscheidenlijk van de importeur; e. een in de Nederlandse taal gestelde gebruiksaanwijzing; f. een in de Nederlandse taal gestelde vermelding, dat een condoom slechts éénmaal dient te worden gebruikt. 2. De in het eerste lid, onder c, bedoelde tijdsaanduiding moet liggen binnen een tijdvak van vijfjaren na de datum waarop de charge waartoe het condoom behoort, tot stand is gekomen. 3. Het in het eerste lid, onder e onderscheidenlijk f, bedoelde gegeven behoeft niet te worden vermeld indien zodanig gegeven is vermeld in een geschrift dat is gevoegd in of bij de in het eerste lid bedoelde verpakking.

Artikel 9

1. Voor de beoordeling of condomen voldoen aan de in artikel 4, eerste lid, onder c-k, gestelde eisen moet iedere partij waaruit condomen worden afgeleverd, of, indien een deel van een partij wordt ingevoerd, dat deel worden onderzocht met gebruikmaking van de onderzoekmethoden, omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage I.