is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

528

Besluit van 13 september 1979 tot schorsing van het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 3 juli 1979, no. 13538/27/2 Nb, 2e afdeling, betreffende de verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 6 september 1979, no. 0827927, Centrale Afdeling Juridische Zaken, betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 3 juli 1979, no. 13538/27/2 Nb, 2e afdeling, waarbij met toepassing van artikel 21, eerste en derde lid, en artikel 37, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:

1. is verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de bij hun besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven - binnen de gemeente Ulrum gelegen - gedeelte van het Lauwersmeergebied;

2. voor het onder 1 bedoelde gebied voorschriften als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn gegeven;

Overwegende, dat de burgemeester van Ulrum ingevolge het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft bekend gemaakt;

dat voorts de raad van Ulrum en de Inspecteur van de ruimtelijke ordening in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bij Ons beroep hebben ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 3 juli 1979, no. 13538/27/2 Nb, 2e afdeling, waarbij met toepassing van artikel 37, tweede en derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de raad van Ulrum verplicht wordt om binnen een jaar na de datum, waarop het hiervoor bedoelde voorbereidingsbesluit is bekendgemaakt een bestemmingsplan vast te stellen voor het op de bij hun besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een zwarte lijn aangegeven gedeelte van het Lauwersmeergebied, waarbij bestemmingen worden aangewezen, die in overeenstemming zijn met de aanduidingen van het streekplan voor de provincie Groningen voor het desbetreffende gebied;

dat het wenselijk is, om in verband met deze beroepen, alsmede hangende het onderzoek of het eerstgenoemde besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen in strijd is met de wet of het algemeen belang, de werking daarvan op te schorten;

Gelet op de Provinciewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 3 juli 1979, no. 13538/27/2 Nb, 2e afdeling te schorsen tot 1 september 1980.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 13 september 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaerts van Blokland

Uitgegeven de tweede oktober 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter