is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

537

Besluit van 20 september 1979, houdende vernietiging van een besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel van 25 oktober 1978 tot verlening van een ontheffing ten behoeve van een Kerstshow van kampeerartikelen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 28 maart 1979, no. 679/237 W. J. A. en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 11 april 1979, no. B79/1010, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Overwegende, dat Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel met toepassing van artikel 2 van het besluit van 14 december 1977, tot uitvoering van artikel 10, derde lid, van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 1977, 690) bij besluit van 25 oktober 1978, op daartoe strekkend verzoek van de in de artikelen 2, eerste lid, onder b en c, en 8 van voornoemde wet vervatte verboden aan C. Aarts B.V. ontheffing hebben verleend ten behoeve van het houden van een Kerstshow van kampeerartikelen op dinsdag 26 december 1978;

dat dit besluit van Burgemeester en wethouders bij Ons besluit van 20 december 1978, no. 9, is geschorst;

dat krachtens artikel 10 van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 1977, 690) in samenhang met het bepaalde in het besluit tot uitvoering van dit artikel Burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, voor een aantal in het eerste lid, onder a en b, genoemde dagen van de verboden vervat in de artikelen 2, eerste lid, onder b en c, en 8 van de Winkelsluitingswet 1976 ontheffing te verlenen ten behoeve van manifestaties, waarbij goederen hoofdzakelijk ter bezichtiging worden uitgestald;

dat de Kerstshow van kampeerartikelen niet is aan te merken als een manifestatie die aan het publiek de mogelijkheid biedt om zich een representatief beeld te vormen van de in Nederland of in de betrokken regio verkrijgbare variëteiten van de uit te stallen goederen, nu C. Aarts B.V. slechts voornemens was haar eigen bij de dagelijkse bedrijfsvoering gevoerd assortiment van kampeerartikelen hoofdzakelijk ter bezichtiging uit te stallen en dit assortiment geenszins zodanig ruim is dat het publiek in de gelegenheid zou worden gesteld alle of nagenoeg alle variëteiten van de in Nederland of in de betrokken regio verkrijgbare kampeerartikelen te bezichtigen;

dat voorts niet kan worden gesteld dat op nationale of regionale schaal aan de manifestatie zou worden deelgenomen aangezien immers de leveranciers van de door C. Aarts B.V. ter bezichtiging uit te stallen goederen niet als deelnemers aan de manifestatie zijn aan te merken, zodat C. Aarts B.V. als enig deelnemer resteerde;