is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 13 september 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

Uitgegeven de achttiende oktober 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

NOTA VAN TOELICHTING

In de artikelen 17 en 18 van het Besluit radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten (Stb. 1976, 400) wordt een regeling gegeven voor de wijze waarop het examen voor radiodiagnostisch laborant wordt afgenomen en voor het al dan niet voor dat examen geslaagd zijn. Artikel 25 van dat besluit verklaart deze artikelen van overeenkomstige toepassing voor het examen voor radiotherapeutisch laborant.

Uit deze artikelen blijkt, dat in alle examenvakken een schriftelijk examen wordt afgelegd en dat in de gevallen dat voor een of meer vakken hetzij het cijfer 5 hetzij het cijfer 6 wordt behaald, in het betreffende vak of de betreffende vakken tevens een mondeling examen wordt afgenomen.

In de praktijk is gebleken dat door een steeds toenemend aantal examenkandidaten praktische bezwaren ontstaan bij de toepassing van deze regeling.

Het aantal kandidaten dat mondeling examen moet afleggen wordt zo groot, dat er niet voldoende gekwalificeerde examinatoren bereid kunnen worden gevonden tijd beschikbaarte stellen om examen af te nemen.

Met de ingevolge artikel 29, eerste lid, van het onderhavige Besluit aangewezen examinerende instelling, de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten, is overleg gepleegd inzake de wijze waarop enerzijds een vlot verloop van de examens en anderzijds een behoorlijk niveau van de examens gewaarborgd kan blijven. Uit dit overleg is een voorstel voortgevloeid, dat in het voorliggende ontwerp tot wijziging van bovengenoemd besluit is neergelegd.

Voorgesteld wordt de mondelinge examens geheel te laten vervallen en de examenvakken uitsluitend schriftelijk te laten examineren. Ingevoerd wordt een eveneens schriftelijk af te nemen herexamen voor degenen die voor een of meer vakken het cijfer 5 hebben behaald.

Men is geslaagd, als voor elk examenvak ten minste het cijfer 6 is behaald, al dan niet na het afleggen van een herexamen, en men is afgewezen, indien er op de cijferlijst een cijfer lager dan 5 voorkomt.

Behaalt men bij een herexamen nogmaals het cijfer 5 dan is men afgewezen.

Het wijzigingsvoorstel, opgenomen in artikel 1 onder C van het voorliggende ontwerp betreft het herstellen van een omissie: in de aanhef van artikel 22 van het Besluit is ten onrechte het woord «medische» weggevallen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit