is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL III

In de Wet op de omroepbijdragen (Stb. 1968, 687) 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 32 vervalt.

B

De artikelen 33, 34 en 35 worden vernummerd tot onderscheidenlijk 32, 33 en 34.

ARTIKEL IV

De op grond van artikel 27, tweede lid, van de Omroepwet voor de verdeling van de zendtijd tussen de omroeporganisaties gemaakte onderscheiding zoals deze is op het moment van in werking treden van de desbetreffende bepalingen van deze wet, blijft gehandhaafd tot de eerste zondag in oktober nadat twee jaren sedert het in werking treden van deze wet zijn verlopen.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan zijn.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 september 1979

Juliana

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Gardeniers-Berendsen

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 september 1978, Stb. 665. 2 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1976, Stb. 679. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11976/77,14 486; 1977/78, 14 486; 1978/79, 14 486 Hand ) I11978/79, blz. 4801-4826; 4847-4869; 5036-5045; 5089-5090:5148-5149 Kamerstukken 11978/79,14 486 (111,11 la) Hand. 11978/79, blz. 1268-1275; 1282-1287.