is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Het onderhavige ontwerp van een Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) strekt tot het in het belang van de volksgezondheid stellen van eisen aan verpakkingen en gebruiksartikelen, die gebruikt worden in aanraking met eet- of drinkwaren of daarvoor bestemd zijn (artikel 1, onder a en b) alsmede tot het stellen van regels betreffende het daarop aanbrengen van aanduidingen (artikelen 3 en 4). Daarmede wordt tevens uitvoering gegeven aan de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 31 augustus 1973 betreffende de vervaardiging, het verhandelen en het gebruik van voorwerpen en stoffen, bestemd om in aanraking te worden gebracht met voedingswaren en stoffen, M(73/17) (Benelux publicatieblad 1973-4) en aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (76/893/EEG) (Pb. E.G. L 340).

De ontwikkeling die zich gaandeweg op het terrein van het vervaardigen van verpakkingen en van gebruiksartikelen heeft voorgedaan, heeft meegebracht dat bij die vervaardiging materialen en stoffen worden gebezigd, die in aanraking met eet- of drinkwaren uit een oogpunt van volksgezondheid gevaar opleveren. Met het oog hierop worden in het onderhavige ontwerpbesluit ten aanzien van verpakkingen en gebruiksartikelen eisen gesteld voor wat betreft de materialen en stoffen waaruit zij zijn vervaardigd (artikel 2, eerste lid, onder a en b).

Tevens is met betrekking tot de mate van afgifte van stoffen door een verpakking of gebruiksartikel, de zogenaamde migratie, een eis opgenomen (artikel 2, eerste lid onder c). In verband met de noodzakelijke aanpassing aan de stand der techniek is de nadere uitwerking van de gestelde eisen aan de betrokken ministers overgelaten (artikel 5). De regeling betreffende het aanbrengen van aanduidingen strekt ertoe dat verpakkingen of gebruiksartikelen, bestemd voor aanraking met eet- of drinkwaren, als zodanig kunnen worden herkend (artikelen 3 en 4).

Artikelsgewijs

Artikel 1

Onderdeel a. Naast het begrip «verpakken» wordt in dit onderdeel gesproken van «het anderszins geheel of gedeeltelijk omhullen dan wel het op enige wijze aanbieden van eet- of drinkwaren» teneinde buiten twijfel te stellen dat onder verpakking in de zin van dit besluit tevens wordt verstaan elk artikel dat een eet- of drinkwaar omhult of de presentatie van de waar mogelijk maakt (bijvoorbeeld koffiebekertjes, ijsbekertjes, vleesschaaltjes etc).

Behalve de verpakking die in rechtstreekse aanraking komt met de daarin aanwezige eet- of drinkwaar omvat de omschrijving tevens de verpakking die door een andere verpakking van de eet- of drinkwaar wordt gescheiden, doch op indirecte wijze stoffen aan de eet- of drinkwaar kan afgeven. Door de woorden «normale omstandigheden» is de toepassing beperkt tot de gevallen van normaal gebruik.

In onderdeel b is aansluiting gezocht aan de omschrijving van gebruiksartikelen, neergelegd in artikel 1 van de Warenwet, zij het dat deze is beperkt tot gebruiksartikelen die in rechtstreekse aanraking komen met eet- of drinkwaren.