is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. het bedrijf van tussenpersoon in eieren of eiprodukten: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot eieren of eiprodukten, of van het, anders dan door het houden van veilingen, bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten; c. eieren: kippe-, ganze-, parelhoender- en kalkoeneieren; d. eiprodukten: produkten, welke voor ten minste 50 gewichtsprocenten zijn samengesteld uit de van schaal en schaalvliezen ontdane, gehele of gedeeltelijke inhoud van eieren; e. wet: Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K22, sedert gewijzigd). 3. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren of eiprodukten mede het in het kader van de exploitatie van een filiaalonderneming kopen en via een of meer centrale magazijnen over de filialen distribueren van eieren of eiprodukten, indien de onderneming ten minste tien filialen omvat. 4. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren of eiprodukten niet de aanvoer-, transito- en driehoekshandel in eieren of eiprodukten en onder het bedrijf van tussenpersoon in eieren of eiprodukten niet het bedrijf van tussenpersoon op het terrein van laatstbedoelde vormen van die handel. C. Artikel 6 wordt gelezen: 1. Aan het bedrijfschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de volgende onderwerpen: a. de bevordering van de kwaliteit van eieren of eiprodukten; b. de verzorging en de verpakking van eieren of eiprodukten; c. de technische inrichting van ondernemingen voor zover deze verband houdt met de bevordering van de kwaliteit van eieren of eiprodukten; d. de aanduiding van ten verkoop aangeboden eieren of eiprodukten; e. de behandeling en de terugzending van verpakkingsmateriaal door degenen, die de ondernemingen drijven, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld; f. standaardvoorwaarden voor de verkoop, levering en betaling, voorzover zij het economisch verkeer tussen degenen, die de ondernemingen drijven, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld, betreffen; f. bis. verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden bij de uitvoer van eieren of eiprodukten. D. Artikel 9 wordt gelezen: 1. Op overtreding van een op grond van artikel 93, eerste lid, van de wet vastgestelde verordening door de personen, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de wet kunnen, ook indien de overtreding als strafbaarfeit is aangewezen, bij die verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld. 2. Op overtredingen van een verordening betreffende één of meer der in artikel 6, onder a, b en d genoemde onderwerpen kan bij die verordening als tuchtrechtelijke maatregel een geldboete totten hoogste tienduizend gulden worden gesteld. E. Artikel 11 wordt gelezen: Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel in Eieren en Eiprodukten en de Eiproduktenindustrie.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.