is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

613

Wet van 24 oktober 1979 tot verandering van de naam van de gemeente Bangert

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de naam van de gemeente Bangertte veranderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt de naam van de gemeente Bangert 1 veranderd in: Drechterland.

Artikel 2

In artikel 8 van de wet van 10 augustus 1951, Stb. 347 2 , houdende nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en kantongerechten, wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet onder het hoofd «Kantongerecht Hoorn» in plaats van «Bangert» gelezen: Drechterland.

Artikel 3

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt in tabel B, bedoeld in artikel E1 der Kieswet 2 , onder het hoofd «Noord-Holland» onderlll in plaats van «Bangert» gelezen: Drechterland.

Artikel 4

De notaris ter standplaats Hoogkarspel (gemeente Bangert) zal van de datum van inwerkingtreding van deze wet af worden aangemerkt als te zijn benoemd tot notaris ter standplaats Hoogkarspel (gemeente Drechterland).

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.