is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«elektrische inrichting»: een inrichting, welke, aangesloten op een elektriciteitsnet, storing kan veroorzaken en welke inrichting valt onder het toepassingsgebied zoals omschreven in de hierboven aangegeven richtlijn;

«storing»:

a. een ononderbroken storend signaal met een duur van meer dan 200 ms dat kan worden veroorzaakt door impulsen, door willekeurige ruis of door een samentreffen van deze beide vormen, opgewekt door een elektrische inrichting in het frequentiegebied van 0,15 tot 300 MHz, welk signaal een in de richtlijn aangegeven maximumwaarde overschrijdt; dan wel b. een onderbroken storend signaal opgewekt door een elektrische inrichting in het frequentiegebied van 0,15 tot 300 MHz waarvan de duur niet meer dan 200 ms is en de tussenruimte vóór de daarop volgende storing ten minste 200 ms bedraagt, welk signaal niet aan de in de richtlijn gestelde eisen voldoet.

HOOFDSTUK II

Aanmelding

Artikel 2

1. De fabrikant of de importeur van elektrische inrichtingen dient, door middel van een door Onze minister vast te stellen formulier, de Radiocontroledienst in kennis te stellen van het voornemen elektrische inrichtingen, bestemd voor afzet op de Nederlandse markt, te vervaardigen of in te voeren. Indien de fabrikant of de importeur niet in Nederland is gevestigd dient op het formulier opgave te worden gedaan van een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gemachtigd is ter zake voor en namens hem te handelen. 2. Het in het voorgaande lid bedoelde formulier dient ten minste vier weken voordat de elektrische inrichtingen op de Nederlandse markt worden gebracht, in het bezit te zijn van de Radiocontroledienst. 3. Op het formulier als bedoeld in het eerste lid van dit artikel dient een van de hierna ondera., b. of c. aangegeven verklaringen voorte komen: a. de fabrikant of de importeur verklaart dat de elektrische inrichtingen van het aangemelde fabrikaat en type voldoen aan de voorschriften van de richtlijn; b. de fabrikant of de importeur verklaart dat ten aanzien van de elektrische inrichtingen van het aangemelde fabrikaat en type op grond van een keuring als bedoeld in artikel 3 van dit Besluit een certificaat is afgegeven overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 3 van de richtlijn dan wel een certificaat is afgegeven overeenkomstig artikel 6 van dit Besluit; c. de fabrikant of de importeur verklaart dat ten aanzien van de elektrische inrichtingen van het aangemelde fabrikaat en type op grond van een typekeuring als bedoeld in het derde lid van artikel 3 van de richtlijn, in een andere Lid-Staat dan Nederland een certificaat of een merkteken is afgegeven overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van artikel 3 van de richtlijn, dan wel dat een certificaat of een merkteken in een andere Lid-Staat dan Nederland is afgegeven overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 3 van de richtlijn. 4. De Radiocontroledienst zendt de fabrikant of de importeur een schriftelijk bericht van ontvangst van de in het eerste lid bedoelde aanmelding binnen drie weken na ontvangst van deze aanmelding. Indien het ingezonden formulier volledig en juist is ingevuld en de vereiste stukken zijn bijgevoegd wordt dit bij bericht van ontvangst aan de fabrikant of de importeur medegedeeld. 5. Indien het ingezonden formulier niet volledig of niet juist is ingevuld wordt het formulier met de daarbij gevoegde stukken aan de fabrikant of de importeur teruggezonden, waarbij wordt aangegeven ten aanzien van welke