is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL II

Op de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bij een huurcommissie, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de huurcommissies, aanhangige verzoeken als bedoeld in de artikelen 20, eerste of vierde lid, 22 of 23 van de Huurprijzenwet woonruimte, alsmede op de op dat tijdstip bij een kantonrechter aanhangige verzoeken om de huurprijs vast te stellen, wordt beslist met toepassing van de in artikel I bedoelde nieuwe bijlage VI bij het Besluit huurprijzen woonruimte.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgende op die, waarin twee maanden zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 21 november 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, G. Ph. Brokx

Uitgegeven de negenentwintigste november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter