is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijkstelling meten uitzondering van wachtgeld

Artikel A 4

Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur uitkeringen aan te wijzen, die voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld met wachtgeld, dan wel niet als wachtgeld worden beschouwd.

Weduwnaarspensioen

Artikel A 5

1. De bepalingen van deze wet voor het weduwenpensioen zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op het weduwnaarspensioen. 2. Indien er recht ontstaat op weduwnaarspensioen wordt voor de toepassing van artikel H 7, onder a, voor moeder onderscheidenlijk vader, gelezen vader onderscheidenlijk moeder. Bijzonder weduwenpensioen

Artikel A 6

De bepalingen van deze wet voor het weduwenpensioen zijn van overeenkomstige toepassing op het bijzonder weduwenpensioen, tenzij uit de desbetreffende bepalingen het tegendeel blijkt.

Tijdelijk pensioen

Artikel A 7

De bepalingen van deze wet voor het weduwen- en wezenpensioen zijn van overeenkomstige toepassing op het tijdelijk pensioen, tenzij uit de desbetreffende bepalingen het tegendeel blijkt.

Paragraaf 2. Aanpassing pensioenen aan algemene bezoldigingswijzigingen

Artikel A 8

Indien Wij in de bezoldiging van het Rijkspersoneel met ingang van de dag van de inwerkingtreding van deze wet of een latere dag een wijziging aanbrengen en bepalen in hoever deze wijziging een algemeen karakter draagt, stellen Wij bij algemene maatregel van bestuur regelen, krachtens welke de pensioenen in overeenkomstige mate worden aangepast aan die bezoldigingswijziging voor zover deze dat algemeen karakter heeft.

TITEL II. DE AMBTENAREN EN HET RECHT OP PENSIOEN

HOOFDSTUK B. AMBTENAARSCHAP

Overheidspersoneel

Artikel B 1

1. Ambtenaar in de zin van deze wet is hij die door of vanwege een orgaan van een publiekrechtelijk lichaam is aangesteld of in dienst is genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en die deswege bezoldigd of beloond wordt rechtstreeks ten laste van een publiekrechtelijk lichaam.