is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. De beslissing van de Raad van toezicht is gedagtekend en behelst: a. de dag van de inwerkingtreding; b. haar gronden en de wetsbepalingen waarop zij steunt; c. de naam en het adres van het college waarbij beroep kan worden ingesteld, en de termijn van beroep. 6. De vermelding van het gestelde in het vorige lid onder b kan worden beperkt tot een verwijzing naar de directiebeslissing indien deze in afschrift is bijgevoegd. 7. De raad zendt een afschrift van zijn beslissing bij aangetekende brief aan degenen die bij deze beslissing een rechtstreeks belang hebben. 8. Indien krachtens een raadsbeslissing het recht op pensioen wordt ontzegd of een lager pensioen wordt toegekend, vindt geen terugvordering of verrekening plaats van terzake reeds betaalde of te veel betaalde bedragen.

Beroep

Artikel S 2

1. leder wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een raadsbeslissing als bedoeld in artikel S 1, eerste lid, het orgaan daaronder begrepen, of bij een directiebeslissing als bedoeld in artikel S 1, eerste lid, tweede volzin, dan wel bij een door Ons krachtens hoofdstuk I genomen beslissing, kan daartegen beroep instellen. Op dat beroep is titel II van de Ambtenarenwet 1929 van overeenkomstige toepassing. 2. Over het beroep oordeelt in eerste aanleg het Ambtenarengerecht te 's Gravenhage en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep. 3. Buiten degene die beroep heeft ingesteld is ieder, wiens belang bij de in het eerste lid bedoelde beslissing mede rechtstreeks is betrokken, van rechtswege partij in het twistgeding. 4. Indien de Raad van toezicht partij is, wordt hij door de directie of haar gemachtigde vertegenwoordigd, met dien verstande, dat de raad desgewenst zich door een door hem aan te wijzen gemachtigde ter zitting van het ambtenarengerecht of de Centrale Raad van Beroep kan doen vertegenwoordigen. 5. Indien bij een beslissing ter uitvoering van een uitspraak van het Ambtenarengerecht of van de Centrale Raad van Beroep het recht op pensioen wordt ontzegd of een lager pensioen wordt toegekend, vindt geen terugvordering of verrekening plaats van ter zake reeds betaalde ofte veel betaalde bedragen.

Herziening, wijziging en herstel

Artikel S 3

1. De directie herziet een door haar genomen beslissing, indien: a. aan die beslissing een feitelijke onjuistheid ten grondslag ligt; b. na die beslissing blijkt dat aan die beslissing andere feiten ten grondslag dienen te worden gelegd. 2. De Raad van toezicht herziet een door hem genomen beslissing op de gronden bedoeld in het vorige lid. 3. Indien na een beslissing van de directie of van de Raad van toezicht de feiten waarmede in die beslissing rekening is gehouden zodanig zijn gewijzigd dat deze beslissing anders zou luiden als zij nog genomen zou moeten worden, wijzigt de directie de beslissing, rekening houdend met de gewijzigde feiten. 4. De directie herstelt een door haar genomen beslissing omtrent toekenning -inbegrepen aanpassing overeenkomstig artikel A 8-, herziening, wijziging of betaalbaarstelling van een pensioen, indien daarin een onjuistheid, anders dan bedoeld in de vorige leden, voorkomt.