is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere vergoeding

Artikel P 9

1. Indien het treffen van een maatregel of voorziening als bedoeld in de artikelen P 5, P 6 of P 8 tot gevolg heeft, dat betrokkene geen of slechts gedeeltelijk arbeid kan verrichten en uit dien hoofde inkomsten derft, heeft hij gedurende de duur van die maatregel of voorziening aanspraak op een toelage, welke toelage overeenkomt met het bedrag van de gederfde inkomsten, met dien verstande, dat de toelage of, ingeval een invaliditeitspensioen wordt genoten, de toelage vermeerderd met dat pensioen, per dag niet te boven mag gaan het in het eerste lid van artikel 9 der Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde maximum dagloon. De directie is bevoegd om, indien het bedrag per dag aan gederfde inkomsten meer bedraagt dan het in het eerste lid van artikel 9 der Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde maximum dagloon, een hogere toelage te verlenen dan in de vorige volzin is bedoeld. 2. Indien naar het oordeel van de directie daartoe aanleiding bestaat kan gedurende de duur van een maatregel of voorziening als bedoeld in de artikelen P 5, P 6 of P 8 een vergoeding worden verleend wegens kosten van onderhoud en huisvesting. 3. De directie is bevoegd toelagen wegens inkomstenderving, alsmede vergoeding te verlenen anders dan bedoeld in de vorige leden.

Kosten en verhaal

Artikel P 10

1. De kosten verbonden aan de uitvoering van dit hoofdstuk komen ten laste van het fonds. 2. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur regelen vast omtrent de aan geneeskundigen en andere deskundigen toe te kennen vergoedingen. 3. Indien betrokkene niet uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt wordt bevonden voor het vervullen van zijn betrekking of niet in aanmerking wordt gebracht voor een aanvulling dan wel een hogere aanvulling van zijn pensioen en het geneeskundig onderzoek op zijn verzoek heeft plaatsgevonden, kan de directie de aan het onderzoek verbonden kosten tot ten hoogste de helft op hem verhalen.

Uitvoeringsvoorschriften

Artikel P 11

De directie kan voorschriften geven en overeenkomsten aangaan voor de uitvoering van dit hoofdstuk. Deze voorschriften behoeven de goedkeuring van de Raad van toezicht.

Artikel P 11a

De directie is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen met het oog op een juiste uitvoering van deze wet met betrekking tot het invaliditeitspensioen, de aanvulling daarop en de ingevolge dit hoofdstuk te treffen voorzieningen of maatregelen. Deze voorschriften behoeven de goedkeuring van de Raad van toezicht.