is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een uitkering toegekend ten bedrage van het pensioen van die deelgenoot over een tijdvak van twee maanden (weduwenuitkering). De voorgaande volzin is van overeenkomstige toepassing na het overlijden van een gepensioneerde vrouwelijke deelgenoot ten aanzien van haar weduwnaar, van wie zij niet duurzaam gescheiden leefde (weduwnaarsuitkering). Bij ontstentenis van een weduwe of weduwnaar, van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen van de overledene, of minderjarige kinderen waarvoor de overledene ten tijde van het overlijden de pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind, als ware het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige kinderen, dan geschiedt de uitkering, indien de overledene kostwinner was van ouders, meerderjarige kinderen, broeders of zusters, ten behoeve van deze betrekkingen.

2. Indien de overleden gepensioneerde geen betrekkingen als bedoeld in het vorige lid nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door de directie geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene voor de betaling van die kosten ontoereikend is. 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval van vermissing van een gepensioneerd deelgenoot. 4. De voorgaande leden vinden geen toepassing indien aan de gepensioneerde krachtens artikel R 4 een uitkering ineens tot afkoop van zijn pensioen is betaald.

Terugvordering

Artikel Q 7

1. Indien meer pensioen is betaald dan overeenstemt met artikel Q 5 wordt het teveel betaalde teruggevorderd voor zover verrekening daarvan kan plaatsvinden met een uitkering krachtens artikel Q 6. 2. Indien een vermiste in leven blijkt te zijn, kan hetgeen aan tijdelijk pensioen en aan uitkering, bedoeld in artikel Q 6, is betaald worden teruggevorderd.

HOOFDSTUKR

Betaling van de pensioenen

Maandbetaling

Artikel R 1

1. De directie draagt zorg voor de betaling van de pensioenen. De betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. 2. De directie stelt nadere regelen omtrent wijze en voorwaarden van de betaling. Daarbij kan zij tevens regelen stellen met betrekking tot de betaling van bepaalde pensioenen overtijdvakken van langer dan een maand. Al deze regelen behoeven de goedkeuring van de Raad van toezicht.

Pensioenbetaling zonder machtiging aan een ander dan gepensioneerde

Artikel R 2

1. Indien een gepensioneerde in een inrichting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen of, niet opgenomen zijnde in een zodanige inrichting, op grond van geestelijke gestoordheid niet in staat