is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Is de premie voor een verzekering drie maanden na de vervaldag niet betaald of heeft degene, die de premie verschuldigd is voordien aan de Stichting kennis gegeven van beëindiging van de premiebetaling, dan wordt, indien de verzekerde premievrije aanspraken bij leven meer dan f360,- lijfrente per jaar of f3600,- kapitaal bedragen, de verzekering premievrij gemaakt, onder opgave van de premievrije aanspraken. Indien de verzekerde premievrije aanspraken bij leven niet hoger zijn dan de in de vorige volzin genoemde bedragen, worden de aan de verzekering te ontlenen rechten afgekocht, onder opgave van het uit te betalen bedrag. 4. Het in het vorige lid, tweede volzin, bedoelde bedrag wordt betaalbaar gesteld binnen een maand na de dag, waarop de aldaar bedoelde opgave is gedaan. 5. Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt, indien en voor zover de premie voor een verzekering, welke diende tot uitvoering van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, drie maanden na de vervaldag niet is betaald of degene, die de premie verschuldigd is voordien aan de Stichting kennis heeft gegeven van beëindiging van de premiebetaling, de verzekering premievrij gemaakt, onder opgave van de premievrije aanspraken. 6. Na de in het derde lid, eerste volzin, en in het vorige lid bedoelde premievrijmaking van de verzekering, is hervatting van de premiebetaling niet mogelijk. 7. Aan een verzekering, waarvan de rechten overeenkomstig het bepaalde in het derde lid, tweede volzin, zijn afgekocht, kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Artikel 18

Terfinanciering van een verzekering kunnen uitsluitend worden aangewend: a. afkoopsommen, waarop de verzekerde en zijn echtgenote onderscheidenlijk gewezen echtgenote recht kunnen doen gelden; b. de voor de verzekering verschuldigde premies; c. bedragen, voortvloeiende uit overrentedeling.

Artikel 19

Namens de krachtens artikel 14 van de Liquidatiewet aangewezen particuliere levensverzekeraars wordt aan degene, die een of meer afkoopsommen aanwendt voor het sluiten van een verzekering, door de Stichting een polis uitgereikt, waarin in ieder geval worden vermeld: a. de verzekeringsvoorwaarden; b. het bedrag van de overgedragen afkoopsom, onderscheidenlijk afkoopsommen, dat wordt aangewend ten behoeve van de verzekering.

Artikel 20

De Stichting kan in bijzondere gevallen in het belang van de verzekerde en van degene, die de premie voor de verzekering betaalt, afwijken van het bepaalde in de artikelen 6, 7, 8,10, 13,14, 15, derde lid, 16,17 en 18.

Artikel 21

De Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid verstrekken aan de Stichting kosteloos de voor de uitvoering van de artikelen 12 en 13 van de Liquidatiewet, alsmede van dit besluit benodigde gegevens, voor zover daarover door de Sociale Verzekeringsbank, onderscheidenlijk de Raden van Arbeid wordt beschikt.