is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangezien de Pensioen- en spaarfondsenwet in beginsel ook afkoop van geringe (pensioen-)rechten niet toestaat, is in het vijfde lid voorgesteld, dat bij beëindiging van de premiebetaling van onder de werkingssfeer van laatstgenoemde wet vallende verzekeringen te allen tijde sprake moet zijn van premievrije aanspraken.

Met de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars is afgesproken, dat wanneer een verzekerde de premiebetaling voor zijn verzekering heeft gestaakt, hij de premiebetaling niet kan hervatten. Het zesde lid voorziet hierin.

Het zevende lid bepaalt, dat na afkoop van de verzekering hieraan generlei aanspraak meer kan worden ontleend, omdat deze is vervallen.

Artikel 7 8

In dit artikel wordt een limitatieve opsomming gegeven van de middelen, welke kunnen worden aangewend ter financiering van verzekeringen. Hierdoor wordt uitgesloten, dat verzekerden hun verzekering onbeperkt kunnen uitbouwen. Verwezen wordt in dit verband naar de toelichting op artikel 16.

Het spreekt vanzelf, dat ter financiering van een verzekering afkoopsommen en premies mogen worden aangewend. De hoogte van deze in te brengen afkoopsommen (onder a) en premies (onder b) is begrensd door bepalingen van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 en het onderhavige besluit.

De onder c genoemde bedragen, voortvloeiende uit de door de Minister van Sociale Zaken goedgekeurde regeling voor overrentedeling (zie artikel 5), zullen worden aangewend ter verhoging van de verzekerde bedragen.

Artikel 19

Ingevolge artikel 304 van het Wetboek van Koophandel moeten de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als van de verzekeringnemer in de polis nauwkeurig worden omschreven. Het onderhavige artikel beoogt, dat naast de verzekeringsvoorwaarden bij de Stichting Dienstverlening VOV ook de bedragen van de afkoopsom(men) wordt (worden) vermeld.

Artikel 20

Alle beslissingen genomen door de Stichting Dienstverlening VOV komen voor rekening van de deelnemende maatschappijen. Het ontmoet dan ook geen bezwaar, indien de Stichting in bijzondere gevallen meent ten gunste van de verzekerde en van degene, die de premie betaalt, te moeten afwijken van een aantal in dit besluit gegeven voorschriften. Dit artikel voorziet in deze mogelijkheid.

Artikel 21

Het is bij de overdracht voor een goede gang van zaken gewenst, dat de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid de Stichting Dienstverlening VOV behulpzaam zijn met gegevens, waarover die uitvoeringsorganen beschikken. Hierbij is gedacht aan de persoonsgegevens en verzekeringsgegevens VOV, die voor een goede registratie van de gewezen VOV-verzekerden bij de Stichting dienstig zijn. De aan het verstrekken van dergelijke eenvoudige informaties verbonden kosten worden de Stichting niet in rekening gebracht. Dit artikel strekt hiertoe.

Artikel 22

Gezien de in het onderhavige ontwerp-besluit geregelde complexe materie is het noodzakelijk de mogelijkheid te openen om bij ministeriële beschikking in het kader van de overdracht nadere regelen te treffen voor het geval daaraan in de praktijk behoefte blijkt te bestaan.