is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een maand, deze herziening plaatsvindt met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de verstoring optreedt. 3. Een besluit van Onze Ministertot herziening van de grondslagen in verband met het bepaalde in de vorige leden wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 4. De in artikel 10, vijfde lid, bedoelde grondslagen worden herzien naar evenredigheid van een herziening van de grondslagen, bedoeld in artikel 10, tweede lid. 5. De op grond van de vorige leden herziene grondslagen treden in de plaats van de in artikel 10, tweede tot en met vijfde lid, bedoelde grondslagen. D. In artikel 35, derde lid, wordt na «niet uitbetaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen» ingevoegd: «alsmede van de niet uitbetaalde vakantieuitkeringen» en telkens na «arbeidsongeschiktheidsuitkering»: «en vakantie-uitkering». E. In artikel 48, tweede lid, onder c, wordt: «artikel 11» vervangen door: artikel 11a. F. Artikel 53 wordt gewijzigd als volgt: 1°. In het eerste lid wordt «7 pet.» gewijzigd in: 7,5 pet. 2°. Na het derde lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 4. Indien het percentage van de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag met toepassing van artikel 15, vierde lid, van die wet wordt gewijzigd, wordt het percentage van de in het eerste lid bedoelde vakantie-uitkering bij algemene maatregel van bestuur dienovereenkomstig gewijzigd. Het aldus gewijzigde percentage treedt in de plaats van het in het eerste lid genoemde percentage en wordt verleend over het bedrag van arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop recht bestaat over de periode aanvangende met de dag, waarop de in de eerste volzin bedoelde wijziging ingaat. 5. Indien op grond van het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor de minimumvakantiebijslag een minimumbedrag wordt vastgesteld, wordt bij algemene maatregel van bestuur een overeenkomstige voorziening getroffen voor de toepassing van deze wet. G. In artikel 79, eerste lid, onder a, wordt: «artikel 11» vervangen door: artikel 11a. H. Artikel 97 vervalt.

ARTIKEL XIII

Indien het bij Onze Boodschap van 30 augustus 1979 ingediende ontwerp van wet houdende nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen) kracht van wet heeft gekregen, vervalt daarvan artikel V, zevende lid.

OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL XIV

1. De overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet vast te stellen grondslagen per 1 januari 1980 worden verhoogd met een toeslag ter realisering van de gewenste koopkrachtontwikkeling van de uitkeringsgerechtigden ingevolge die wet. De hoogte van de toeslag wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.